Pogoji za vpis - Magistrski program Pravo za management

V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše, kdor je diplomiral na področju: Ekonomija (0311), Poslovne in upravne vede (0410), Računovodstvo in revizija (0411), Finančništvo, bančništvo, zavarovalništvo (0412), Poslovanje in upravljanje, menedžment (0413), Marketing in oglaševanje (0414), Pravne vede (0421), Socialna varnost, podrobneje neopredeljeno (0920), Socialno delo in svetovanje (0923), Socialna varnost – drugo (0929), Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti, pretežno zdravstvo in socialna varnost (0988), Gostinstvo in turizem, šport, osebne storitve, podrobneje neopredeljeno (1010), Hotelirstvo in gostinstvo (1013), Potovanja, turizem, prosti čas (1015), varnost in zdravje pri delu (1022), Javna higiena, zdravje in varnost pri delu, drugo (1029), Transport (1041) na:

a)  študijskem programu 1. stopnje ali

b)  visokošolskem strokovnem študijskem programu (sprejet pred 11. 6. 2004).

 

V študijski program se lahko vpiše tudi diplomant drugih strokovnih področij, ki pa mora pred vpisom opraviti izpit iz predmeta Osnove prava za management v obsegu 12 KT.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija.

 

Prehod med študijskimi programi je vpis v drugi letnik študijskega programa, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po drugem študijskem programu iste stopnje, ali vpis diplomanta v nov študijski program na isti stopnji.

 

V študijski program 2. stopnje Pravo za management lahko prehajajo:

  • kandidati iz študijskih programov 2. stopnje na na področju študija, navedenih v pogojih za vpis v 1. letnik (glej zgoraj);
  • diplomanti univerzitetnih študijskih programov  (sprejeti pred 11. 6. 2004) na področju študija, navedenih v pogojih za vpis v 1. letnik (glej zgoraj);
  • diplomanti drugih magistrskih programov na področju na področju študija, navedenih v pogojih za vpis v 1. letnik (glej zgoraj).

 

Prehodi je mogoč, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program,

  • študijska programa ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma študijskih izidov in

  • se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete magistrskega študijskega programa Pravo za management.

Kandidatu se izpiti, ki jih je opravil na predhodnem študijskem programu, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je kandidat opravil na predhodnem študijskem programu, in ki se mu lahko priznajo. Vloge za prehode med študijskimi programu obravnava komisija, pristojna za študentske zadeve.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo