Šolnina in prispevki - 2. stopnja (povzetek iz cenika)

Redni študij

Šolnino rednega študija financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Študent plača le vpisnino, ki znaša za 1. letnik 43,12 EUR, za višje letnike pa 41,76 EUR.

Šolnino za redni študij plačajo:

 • študenti, ki so že bili vpisani v drug študijski program in jim je potekel status študenta v skladu s 70. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16);
 • študenti, ki že imajo pridobljeno najmanj enakovredno stopnjo izobrazbe (vzporeno vpisani študenti, ko na prvem programu diplomirajo);
 • tuji državljani iz držav nečlanic EU (izjema so:državljani držav nečlanic EU, s katerimi ima RS sklenjen sporazum, tuji državljani, ki imajo stalno bivališče v RS in so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti RS za davčne namene, tuji državljani s priznano mednarodno zaščito ali so prosilci za mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti).

 

Če Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naknadno ugotovi s seznama študentov, da je študent predhodno že pridobil raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe študijskega programa, v katerega je vpisan, se študentu zaračuna šolnina v skladu s cenikom (čeprav je vpisan v redni študij).

 

Šolnina za posamezen letnik študija za študijsko leto 2020/2021 znaša:

 • za magistrski študijski program Management (v slovenskem jeziku) 2.500,00 EUR,
 • za magistrski študijski program Management (v angleškem jeziku) 2.500,00 EUR,
 • za magistrski študijski program Ekonomija in finance (v slovenskem jeziku) 4.000,00 EUR,
 • za magistrski študijski program Pravo za management 4.000,00 EUR,
 • za magistrski študijski program Management trajnostnega razvoja 4.000,00 EUR

 

Vpisnina in šolnina za študijsko leto 2021/2022

Vpisnina za prvi vpis v program 38,44, za vpis v višji letnik pa 37,06

 • za magistrski študijski program Management (v slovenskem jeziku, v angleškem jeziku) 4.000,00 EUR,
 • za magistrski študijski program Ekonomija in finance (v slovenskem jeziku) 5.000,00 EUR,
 • za magistrski študijski program Pravo za management 4.000,00 EUR,
 • za magistrski študijski program Management trajnostnega razvoja 4.000,00 EUR

 

Poleg šolnine plačujejo študenti tudi prispevke za študij opredeljene s Pravilnikom o šolninah in prispevkih v visokem šolstvu kot na primer: četrto in nadaljnje opravljanje izpita pri istem predmetu; diferencialni in komisijski izpit; stroški izdaje raznih potrdil, sklepov, stroški vodenja posebnih postopkov in izdaje listin na podlagi teh postopkov in podobno.

 

Izredni študij

Šolnino za izredni študij plačajo vsi študenti vpisani v izredni študij. Študent plača tudi vpisnino, ki znaša za 1. letnik 43,12 EUR, za višji letnik pa 41,76 EUR. 

Šolnina za posamezen letnik študija za magistrske študijske programe za študijsko leto 2020/2021 znaša:

 • za magistrski študijski program Ekonomija in finance (v angleškem jeziku) 7.000,00 EUR

 

Vpisnina in šolnina za študijsko leto 2021/2022

Vpisnina za prvi vpis v program 38,44, za vpis v višji letnik pa 37,06

 • za magistrski študijski program Ekonomija in finance (v angleškem jeziku) 5.000,00 EUR,
 • za magistrski program Politologija: mednarodni odnosi in gospodarska diplomacija (v slovenskem jeziku, v angleškem jeziku) 5.000,00 EUR

Način plačila

Šolnina za posamezen letnik se lahko plača v enkratnem znesku ali štirih obrokih, stroški celotnega študija so porazdeljeni za čas trajanja študija.

Študenti  brez statusa

Študenti, ki jim je prenehal status, plačajo prispevke za študij v skladu s cenikom.

Oseba brez statusa študenta iz druge in četrte alineje 171. člena Statuta UP lahko v času enega leta od dneva, ko je prvič izgubila status študenta, opravlja vse študijske obveznosti pod enakimi pogoji kot oseba s statusom študenta.

Po preteku enega leta od prenehanja statusa študenta plača opravljanje vsakega izpita v višini 40,56 EUR (ne glede na predhodno število opravljanj).

Prispevek za diplomiranje

Študent, ki ima opravljene vse obveznosti razen diplome in je prekinil študij za več kot dve leti ter želi študij dokončati, mora v skladu s Statutom UP za nadaljevanje in dokončanje študija zaprositi Komisijo za študentske zadeve. Poleg stroška izdaje sklepa, ki znaša 48,00 EUR (točka 2.f Cenika drugih prispevkov za študij in prispevkov za druge posamične storitve), plača še prispevek za diplomiranje za osebe brez statusa.

Oseba brez statusa študenta iz druge in četrte alineje 171. člena Statuta UP lahko v času enega leta od dneva, ko je prvič  izgubila status študenta, opravlja vse študijske obveznosti pod enakimi pogoji kot oseba s statusom študenta.

Po preteku enega leta od prenehanja statusa študenta plača prispevek za pripravo in zagovor diplomskega dela:

 • za študijski program 2. stopnje Management, Ekonomija in finance, Management trajnostnega razvoja, Pravo za management, Politologija, Inoviranje in podjetništvo 420,00 EUR

Študenti lahko prispevek poravnajo v dveh obrokih.

Cenik UP FM

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo