Šolnina in prispevki - 2. stopnja (povzetek iz cenika)

Redni študij

Šolnino rednega študija financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Študent plača le vpisnino, ki znaša za 1. letnik 41,96 EUR, za višje letnike pa 41,04 EUR.

Izredni študij

Šolnina za letnik študija za magistrske študijske programe znaša:

  • za magistrski študijski program Management 4.000,00 EUR,
  • za magistrski študijski program Management (v angleškem jeziku) 4.000,00 EUR,
  • za magistrski študijski program Ekonomija in finance 4.000,00 EUR,
  • za magistrski študijski program Ekonomija in finance (v angleškem jeziku) 7.000,00 EUR
  • za magistrski študijski program Management trajnostnega razvoja 4.000,00 EUR,
  • za magistrski študijski program Pravo za management 4.000,00 EUR

Šolnino plačajo tudi študenti, ki so državljani držav nečlanic Evropske unije na rednem študiju na prvi in na drugi stopnji študija (razen če obstaja meddržavni sporazum, ki določa drugače).

Če Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naknadno ugotovi s seznama študentov, da je študent predhodno že pridobil raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe študijskega programa, v katerega je vpisan, se študentu zaračuna šolnina v skladu s cenikom (čeprav je vpisan v redni študij).

Šolnino plačajo tudi študenti (redni), ki so na prvi in na drugi stopnji že bili vpisani v drug študijski program in jim je potekel status študenta v skladu s 70. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16).

Vpisnina znaša za 1. letnik 41,96 EUR, za višje letnike pa 41,04 EUR.

Način plačila

Šolnina za posamezen letnik se lahko plača v enkratnem znesku ali štirih obrokih, stroški celotnega študija so porazdeljeni za čas trajanja študija.

Študenti  brez statusa

Študenti, ki jim je prenehal status, plačajo prispevke za študij v skladu s cenikom.

Oseba brez statusa študenta iz druge in četrte alineje 171. člena Statuta UP lahko v času enega leta od dneva, ko je prvič izgubila status študenta, opravlja vse študijske obveznosti pod enakimi pogoji kot oseba s statusom študenta.

Po preteku enega leta od prenehanja statusa študenta plača opravljanje vsakega izpita v višini 39,55 EUR (ne glede na predhodno število opravljanj).

Prispevek za diplomiranje

Študent, ki ima opravljene vse obveznosti razen diplome in je prekinil študij za več kot dve leti ter želi študij dokončati, mora v skladu s Statutom UP za nadaljevanje in dokončanje študija zaprositi Komisijo za študentske zadeve. Poleg stroška izdaje sklepa, ki znaša 46,80 EUR (točka 2.f Cenika drugih prispevkov za študij in prispevkov za druge posamične storitve), plača še prispevek za diplomiranje za osebe brez statusa.

Oseba brez statusa študenta iz druge in četrte alineje 171. člena Statuta UP lahko v času enega leta od dneva, ko je prvič  izgubila status študenta, opravlja vse študijske obveznosti pod enakimi pogoji kot oseba s statusom študenta.

Po preteku enega leta od prenehanja statusa študenta plača prispevek za pripravo in zagovor diplomskega dela:

  • za študijski program 2. stopnje Management, Ekonomija in finance, Management trajnostnega razvoja 409,50 EUR

Študenti lahko prispevek poravnajo v dveh obrokih.

Cenik UP FM

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo