Napredovanje in dokončanje - Magistrski program Management trajnostnega razvoja

Študent rednega študija lahko napreduje v 2. letnik, če zbere 42 KT 1. letnika.

Skladno s sklepom Senata UP morajo študenti iz drugih držav, članic Evropske unije, in študenti ostalih držav, ki so vpisani v redni študij na programu, ki se izvaja v slovenskem jeziku, pred vpisom v 2. letnik študija predložiti potdilo o znanju slovenskega jezika najmanj na stopnji A2 do vpisa v 2. letnik.

 

Študent rednega študija lahko enkrat ponavlja letnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti, če je zbrali 30 KT vpisanega letnika.

 

Študent zaključi študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti ter izdela in uspešno zagovarja magistrsko nalogo.

Študent, ki se je vpisal po merilih za prehode v 2. letnik, mora za dokončanje študija opraviti vsaj 45 kreditnih točk po sistemu ECTS, od tega vsaj 27 kreditnih točk obveznosti iz predmetov in 18 kreditnih točk obveznosti iz diplomskega dela.

Študent lahko magistrsko nalogo nadomesti z raziskovalnim delom, ki ga praviloma izkazuje z objavami v času študija v tem študijskem programu. Odločitev o priznavanju 18 KT sprejme pristojna komisija na podlagi meril za priznavanje raziskovalnega dela namesto magistrske naloge na 2. stopnji študija. 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo