Pogoji za vpis - Magistrski program Management trajnostnega razvoja

V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše, kdor je diplomiral na področju

-       Humanistike (0220 Humanistika, 0223 Filozofija in etika);

-       Družbene vede in vedenjske znanosti (0310 Družbene vede in vedenjske znanosti, 0311 Ekonomija, 0312 Politologija, 3014 Sociologija in študij kultur);

-       Poslovne in upravne vede (0410 Poslovne in upravne vede, 0411 Računovodstvo in revizija, 0412 Finančništvo, bančništvo, zavarovalništvo, 0413 Poslovanje in upravljanje, menedžment);

-       Biološke in sorodne vede (0510 Biološke in sorodne vede, 0512 Biologija, 0512 Biokemija);

-       Okolje (0521 Okoljske znanosti, 0522 Naravno okolje in divje živali, 0532 Geoznanosti);

-       Tehnika (0711 Kemijsko inženirstvo in procesi, 0712 Okoljevarstvena tehnologija, 0713 Elektrotehnika in energetika);

-       Proizvodne tehnologije (0721 Živilska tehnologija, 0722 Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija), 0724 Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin);

-       Arhitektura (0731 Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem);

-       Kmetijstvo (0810 Kmetijstvo, 0811 Poljedelstvo in reja živali, 0812 Hortikultura);

-       Gozdarstvo in lov (0821);

-       Ribištvo in akvakultura (0831);

-       Hotelirstvo in gostinstvo (1013);

-       Potovanja, turizem, prosti čas (1015)

a) v študijskem programu 1. stopnje ali

b) v dodiplomskem študijskem programu (sprejet pred 11.6.2004).

 

V študijski program se lahko vpiše tudi diplomant drugih strokovnih področij, ki pa mora pred vpisom opraviti izpit iz predmetov Uvod v management (6 ECTS) in Pokrajinska in humana ekologija (6 ECTS).

 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija.

 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem študijskem programu, v katerega se je študent vpisal, in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodih med programi se upoštevajo doseženo število ECTS ter usklajenost in sorodnost predmetnikov študijskih programov.

 

Študent lahko prehaja v študijski program 2. stopnje Management trajnostnega razvoja, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • študent izpolnjuje pogoje za vpis v  študijski program,
  • pristojna komisija oceni, da se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa 2. stopnje Management trajnostnega razvoja,
  • ob koncu študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem programu.

 

Prehodi v študijski program 2. stopnje Management trajnostnega razvoja so mogoči: 

  • iz študijskih programov 2. stopnje na področju na področju humanističnih, družboslovnih, tehniških, zdravstvenih, biotehničnih ali naravoslovnih ved in
  • univerzitetnih študijskih programov na področju na področju humanističnih, družboslovnih, tehniških, zdravstvenih, biotehničnih ali naravoslovnih ved  (sprejeti pred 11. 6. 2004).

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo