Pogoji za vpis - Magistrski program Management trajnostnega razvoja

V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše, kdor je diplomiral na področju:

 • Humanistike (0220 Humanistika, 0223 Filozofija in etika);
 • Družbene vede in vedenjske znanosti (0310 Družbene vede in vedenjske znanosti, 0311 Ekonomija, 0312 Politologija, 3014 Sociologija in študij kultur);
 • Poslovne in upravne vede (0410 Poslovne in upravne vede, 0411 Računovodstvo in revizija, 0412 Finančništvo, bančništvo, zavarovalništvo, 0413 Poslovanje in upravljanje, menedžment);
 • Biološke in sorodne vede (0510 Biološke in sorodne vede, 0512 Biologija, 0512 Biokemija);
 • Okolje (0521 Okoljske znanosti, 0522 Naravno okolje in divje živali, 0532 Geoznanosti);
 • Tehnika (0711 Kemijsko inženirstvo in procesi, 0712 Okoljevarstvena tehnologija, 0713 Elektrotehnika in energetika);
 • Proizvodne tehnologije (0721 Živilska tehnologija, 0722 Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija), 0724 Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin);
 • Arhitektura (0731 Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem);
 • Kmetijstvo (0810 Kmetijstvo, 0811 Poljedelstvo in reja živali, 0812 Hortikultura);
 • Gozdarstvo in lov (0821);
 • Ribištvo in akvakultura (0831);
 • Hotelirstvo in gostinstvo (1013);
 • Potovanja, turizem, prosti čas (1015)

a) v študijskem programu 1. stopnje ali

b) v dodiplomskem študijskem programu (sprejet pred 11.6.2004).

 

V študijski program se lahko vpiše tudi diplomant drugih strokovnih področij, ki pa mora pred vpisom opraviti izpit iz predmetov Uvod v management (6 ECTS) in Pokrajinska in humana ekologija (6 ECTS).

 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija.

 

Prehod med študijskimi programi je vpis v drugi letnik študijskega programa, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po drugem študijskem programu iste stopnje, ali vpis diplomanta v nov študijski program na isti stopnji.

 

V študijski program 2. stopnje Management trajnostnega razvoja lahko prehajajo:

 • kandidati iz študijskih programov 2. stopnje na področju študija, navedenih v pogojih za vpis v 1. letnik (glej zgoraj)
 • diplomanti univerzitetnih študijskih programov (sprejeti pred 11.6.2014) na področju, navedenih v pogojih za vpis v 1. letnik (glej zgoraj) ;
 • diplomanti drugih magistrskih programov na področju, navedenih v pogojih za vpis v 1. letnik (glej zgoraj).

 

 Prehod je mogoč, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program,
 • študijska programa ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma študijskih izidov in
 • se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete magistrskega študijskega programa Management trajnostnega razvoja.

Kandidatu se izpiti, ki jih je opravil na predhodnem študijskem programu, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu kandidat opravil, in ki se mu lahko priznajo. Vloge za prehode med študijskimi programu obravnava komisija, pristojna za študentske zadeve.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo