Razpisane teme za doktorske disertacije

Objavljamo predloge tem doktorskih disertacij. Predlagane teme so zgolj informativne narave in so predvsem v pomoč študentom pri odločanju o izbiri področja in vsebine doktorske disertacije. Študenti lahko predlagajo naslov in vsebino posameznemu mentorju tudi sami. Za več informacij o posamezni objavljeni temi se obrnite na visokošolskega učitelja, ki je temo predlagal. Seznam bomo sproti posodabljali in dopolnjevali.

 

izr. prof. dr. Žiga Čepar
 • Analiza vpliva staranja prebivalstva na trg dela (na plače, zaposlenost, produktivnost, mobilnost, …)
 • Analiza vpliva staranja prebivalstva na ekonomsko blaginjo
 • Analiza vpliva staranja prebivalstva na izobraževanje

 

prof. dr. Štefan Bojnec
 • Naložbe, nepovratna sredstva in uspešnost poslovanja podjetij
 • Dejavniki porabe turistov: kongresni turizem
 • Življenjski cikel proizvoda/turistične destinacije
 • Dejavniki mednarodne konkurenčnosti

 

doc. dr. Tatjana Horvat
 • Financiranje ali revizija javnih zavodov ali lokalnih skupnosti

 

doc. dr. Suzana Laporšek
 • Teme s področja trga dela in poslovnih financ

 

izr. prof. dr. Igor Stubelj
 • Razne teme s področja financ

 

prof. dr. Andrej Bertoncelj
 • Medkulturni dialog in pomen kulture za trajnostni razvoj
 • Management trajnostnega razvoja

 

prof. dr. Roberto Biloslavo
 • Modrost in vodenje
 • Socialne inovacije kot strateška prednost
 • Strateški management za trajnostni razvoj

 

izr. prof. dr. Aleksander Janeš
 • Model presoje tehnološke sposobnosti podjetja
 • Model kakovosti kot konkurenčne prednosti podjetja

 

prof. dr. Borut Likar
 • Model obvladovanja problemske faze inovacijskega procesa (Fuzzy Front End of Innovation) kot pomembnega dejavnika uspešnosti inovativnih podjetij predelovalne dejavnosti. Somentor doc. dr. Tone Češnovar iz UL Fakulteta za strojništvo
 • Inovativni model spodbujanja organizacijske/inovacijske kulture v MSP. Somentorica: izr. prof. dr. Maja Meško
 • Uspešni modeli prenosa znanja in idej in R rezultatov (Technology Transfer) iz javnih raziskovalnih organizacij v industrijo  v Sloveniji (in v tranzicijskih državah)
 • Pomen in možnosti odprtega inoviranja v SME v tranzicijskih državah
 • Model inoviranja  v javnem sektorju
 • Modeli napovedovanja uspešnosti MSP, Start-up, Spin-off  in drugih podjetij/projektov z uporabo mehke logike (fuzzy logic) in klasičnih statističnih metod. Somentor: doc. dr. Franci Pušavec  (UL FS)

 

prof. dr. Mirko Markič
 • Splošni management
 • Management varnosti in zdravja pri delu
 • Management trajnostnega razvoja

 

prof. dr. Maja Meško
 • Teme s področja managementa v letalskem prevozništvu

 

doc. dr. Armand Faganel
 • Prestopne ovire kot dejavnik zmanjševanja odliva odjemalcev v panogi ...
 • Motivacija in pričakovanja v ozadju shem zvestobe
 • Vpliv kakovosti izdelka na zvestobo potrošnika pri izdelkih visoke in nizke vpletenosti
 • Analiza maloprodajnih strategij obvladovanja poligamnega vedenja potrošnikov
 • Preučevanje odnosa med zaznanim tveganjem in vrednostjo blagovne znamke
 • Povezava med imidžem blagovne znamke in dostopnostjo izdelka
 • Vpliv prepričanj in stališč na oblikovanje nakupne namere za izdelke iz klasične in spletne trgovine
 • Analiza sprememb v teorijah neposrednega marketinga zaradi vpliva digitalnih medijev
 • Športni marketing in konstrukcija nacionalne identitete
 • Otroci kot potrošniki digitalnih tehnologij
 • Zaznavanje in uporaba informacij o sestavinah na embalaži prehrambenih izdelkov
 • Potrošnja genetsko modificirane hrane
 • Oblikovanje in ohranjanje vzorcev vedenja pri potrošnikih
 • Heterogenost potrošnikov pri dolgoročnih učinkih cenovnih promocij
 • Vloge potrošnika, umetnika in kulturnega posrednika kot proizvajalcev / potrošnikov pomenov
 • Trženje tradicionalno moških izdelkov ženskim potrošnikom
 • Izdelki kot označevalci zaželenega življenjskega sloga
 • Dejavniki namere nakupovanja zelenih širokopotrošnih izdelkov
 • Motivacijski dejavniki nakupovanja funkcionalne hrane
 • Superživila: trženje, zaznavanje, zavajanje
 • Uporaba družbenih medijev za ustvarjanje povpraševanja pred uvedbo izdelka
 • Analiza modela marketinških strategij podjetja z logotipom odgriznjenega jabolka 
 • Medijski splet milenijcev in generacije Z
 • Vizija maloprodaje prihodnosti
 • Proximity marketing: tehnologije, modeli in praksa
 • Lobistično komuniciranje v Bruslju
 • Druge teme po dogovoru

 

izr. prof. dr. Dragan Kesič
 • Model vstopa izbranega podjetja na tuje trge v kontekstu globalizacijskih razvojnih trendov
 • Model strategije internacionalizacije slovenskih podjetij na izbrane hitro razvijajoče se svetovne trge
 • Globalizacija in njen vpliv na izbrano strategijo internacionalizacije izbrane države
 • Globalizacija in njen vpliv na nastanek in poslovanje globalnih in transnacionalnih podjetij
 • Strateški model managementa mednarodnega marketinga v procesih globalizacijskih razvojnih trendov za izbrani industrijski/poslovni segment
 • Strategija marketinga in njen vpliv na uspešnost poslovanja izbranega industrijskega/poslovnega segmenta/podjetja
 • Strategija marketinškega komuniciranja in njen vpliv na uspešnost poslovanja izbranega industrijskega/poslovnega segmenta/podjetja
 • Strategija managementa globalne blagovne znamke in njen vpliv na uspešnost poslovanja izbranega multinacionalnega podjetja
 • Druge izbrane teme po dogovoru

 

prof. dr. Mitja Ruzzier
 • Poslovni modeli podjetij (inoviranje poslovnih modelov, razvoj poslovnih modelov,…)
 • Startupi (podporno okolje, razvoj startupov, množično financiranje – crowfunding …)
 • Inoviranje (vitko inoviranje, lean metode, razvoj novih produktov in storitev, financiranje razvoja, crowdfunding)
 • Dizajnersko razmišljanje (design thinking, primeri razvoja, uporaba v praksi,…)
 • Internacionalizacija poslovanja (podporno okolje, primeri, strategije za konkretna podjetja, razlike mala in velika podjetja)
 • Razvoj blagovnih znamk (v startupih, v neprofitnih organizacijah, socialnih podjetjih, modeli razvoja znamk, sbfunnel prstop)
 • Delo na obstoječih bazah podatkov povezanih z raznimi raziskovalnimi projekti v okviru zgornjih tem

 

doc. dr. Tina Bratkovič Kregar
 • Teme s področja podjetniških mrež

 

doc. dr. Primož Šterbenc
 • Izvori begunskega vala v Evropo iz muslimanskega sveta: Afganistan, Irak, Sirija.
 • Muslimanski svet kot svetovna ekonomska in politična »periferija«.
 • Protiislamski diskurz na Zahodu.

   

izr. prof. dr. Viktorija Florjančič
 • Odprto-izobraževanje in dostop do odprtih vsebin
 • Uporaba in učinki IT v izobraževanju
 • Uporaba in učinki uporabe IT za potrebe usposabljanja
 • IKT pismenost učencev/dijakov/študentov v povezavi z učnim uspehom ali učnimi rezultati
 • Kakovost e-študija
 • Vzpostavitev sistema spremljanja kompetenc v visokem šolstvu

 

Spodnje teme spadajo bolj na področje Managementa v izobraževanju, vendar je predlog Katedre za management, da jih pridruženi člani podajo v svojih katedrah

 • Vključevanje (priznavanje) odprtega izobraževanja v sistem visokega šolstva
 • Sodobne metode poučevanja v visokem šolstvu
 • Vrednotenje dela učiteljev v visokem šolstvu

 

prof. dr. Dušan Lesjak
 • Managemement visokega šolstva
 • Financiranje visokega šolstva

 

izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal
 • Upravljanje družb v posredni ali neposredni lasti države – primerjalni pregled

 

izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein
 • Višine odškodnin za trpinčenje na delovnem mestu (mobing) - preventivni učinek na delodajalca

 

izr. prof. dr. Danila Djokić
 • Kvaliteta korporacijskega upravljanja javnih družb v RS
 • Razmerje principal agent po kontinentalnem in angleškem pravu

 

doc. dr. Mateja Jerman
 • Pozitivna računovodska teorija – oportunistično delovanje poslovodstva pri računovodenju izbranih računovodskih kategorij

 

izr. prof. dr. Franko Milost
 • Računovodsko obravnavanje nevidnih sredstev podjetja

 

prof. dr. Anita Trnavčević
 • Odnos do kvalitativnega raziskovanja med slovenskimi raziskovalci na področju družboslovja

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo