Zaključene doktorske disertacije

dr. Patricia Blatnik
Model ekonomske učinkovitosti mreže sekundarne zdravstvene dejavnosti

Mentor: prof. dr. Štefan Bojnec
Somentorica: izr. prof. dr. Arjana Brezigar Masten
Datum zagovora: 11. maj 2017

 

dr. Roland Rusjan
Management dualnosti: primer predelovalne dejavnosti

Mentor: prof. dr. Roberto Biloslavo
Datum zagovora: 6. julij 2017

 

dr. Petra Rus
Razmerja med funkcijskimi in upravnimi mejami v managementu območij

Mentor: prof. dr. Štefan Bojnec
Somentor: doc. dr. Janez Nared

Datum zagovora: 6. december 2017

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo

dr. Aniko Noemi Turi
The Influence on International Labour Law Principles Concerning Social Dialogue on Management Strategies/
Vpliv načel mednarodnega delovnega prava o socialnem dialogu na strategije managementa

Mentor: prof. dr. Zvone Vodovnik
Datum zagovora: 23. september 2016

 

dr. Katja Lautar
Učinkovitost politike spodbujanja konkurenčnosti v Sloveniji

Mentor: prof. dr. Matjaž Novak
Datum zagovora: 21. september 2016

 

dr. Vojko Kaluža
Vpliv dejavnikov človeškega kapitala in organizacijske klime na uspešnost poslovanja turističnih agencij

Mentor: prof. dr. Štefan Bojnec
Datum zagovora: 19. september 2016

 

dr. Romana Martinčič
Stili vodenja v procesih spreminjanja: primer slovenskih bolnišnic

Mentor: prof. dr. Roberto Biloslavo
Datum zagovora: 5. september 2016

 

dr. Marijana Sikošek
Dejavniki obiskanosti kongresne destinacije

Mentorica: izr. prof. dr. Helena Nemec Rudež
Somentor: prof. dr. Štefan Bojnec
Datum zagovora: 19. avgust 2016

 

dr. Katarina Krapež
Avtorskopravni standard originalnosti in regulacija originalnosti v znanosti: primer znanstvenih revij

Mentor: prof. dr. Rado Bohinc
Somentor: izr. prof. dr. Martina Repas
Datum zagovora: 13. julij 2016

 

dr. Sonja Fink Babič
Indeks okoljske uspešnosti in okoljsko poročanje podjetij predelovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji

Mentor: prof. dr. Roberto Biloslavo
Somentor: doc. dr. Borut Kodrič
Datum zagovora: 20. junij 2016

 

dr. Miran Pavlič
Vpliv dejavnikov managementa varnosti pri delu na delovne razmere in gospodarsko učinkovitost

Mentor: prof. dr. Mirko Markič
Somentor: doc. dr. Borut Kodrič
Datum zagovora: 27. maj 2016

 

dr. Mirela Kljajić Dervić
Model dejavnikov vpliva na uspešnost managementa znanja

Mentor: prof. dr. Roberto Biloslavo
Datum zagovora: 23. maj 2016

 

dr. Nataša Kump
Razvoj dinamičnega mikrosimulacijskega modela za oceno dolgoročne vzdržnosti slovenskega pokojninskega sistema

Mentor: izr. prof. dr. Andrej Bertoncelj
Somentor: prof. dr. Primož Dolenc
Datum zagovora: 16. maj 2016

 
dr. Jana Hojnik
Model eko-inovacij: določljivke, glavne dimenzije in posledice
Eco-innovation model: antecedents, main dimensions and consequences

Mentor: prof. dr. Mitja Ruzzier
Datum zagovora: 16. maj 2016

 

dr. Bojan Mevlja
Analiza ključnih vplivov deležnikov na razvoj nevladnih izobraževalnih organizacij

Mentor: izr. prof. dr. Klemen Kavčič
Datum zagovora: 16. december 2015

 

dr. Ivan Kobal
Model učinkovitega upravljanja operativnega tveganja v slovenskih finančnih institucijah

Mentor: prof. dr. Primož Dolenc
Somentorica: prof. dr. Anita Trnavčević
Datum zagovora: 10. 11. 2015

dr. Lidija Robnik
Model inovativnega financiranja podjetij s tveganim kapitalom

Mentor: prof. dr. Primož Dolenc
Datum zagovora: 10. 11. 2015

dr. Melita Moretti 
Management trajnostnega razvoja ravnanja s pitno vodo

Mentor: prof. dr. Mirko Markič
Datum zagovora: 22. 9. 2015
 

dr. Armand Faganel 
Dekonstrukcija marketizacije javnega visokošolskega izobraževanja v tranzicijski družbi

Mentorica: prof. dr. Anita Trnavčević
Datum zagovora: 7. 7. 2015

dr. Nastja Tomšič 
Mala in srednje velika podjetja v konkurenčnem trajnostnem razvoju

Mentor: prof. dr. Štefan Bojnec
Datum zagovora: 19. 5. 2015

dr. Timotej Jagrič
Mikro in makro topologiji integracije bančnega sektorja Evropske unije

Mentor: prof. dr. Štefan Bojnec
Datum zagovora: 3. 9. 2014

dr. Peter Štrukelj 
Modeliranje in ocenjevanje tehnološke sposobnosti

Mentor: prof. dr. Slavko Dolinšek
Datum zagovora: 11. 7. 2014

dr. Marko Ropret
Model invencijsko-inovacijskega managementa in gospodarska uspešnost nizko in srednje-nizko tehnoloških podjetij

Mentor: prof. dr. Borut Likar
Somentorica: izr. prof. dr. Ajda Fošner
Datum zagovora: 11. 7. 2014

dr. Aleš Tankosić 
Etnografska študija marketinškega komuniciranja šole in podjetja

Mentorica: prof. dr. Anita Trnavčević
Somentor: prof. dr. Boris Snoj
Datum zagovora: 30. 6. 2014

dr. Mateja Brejc
Usposabljanje kot strategija za krepitev zmožnosti za samoevalvacijo v šolah

Mentorica: izr. prof. dr. Nada Trunk Širca
Datum zagovora: 15. 4. 2014

dr. Drago Papler
Ekonomski učinki liberalizacije trga distribucije električne energije v Sloveniji

Mentor: prof. dr. Štefan Bojnec
Datum zagovora: 11. 12. 2013

 

dr. Kristina Knific
Analiza strukturnih sprememb kmečkih gospodinjstev na območju škofjeloškega podeželja

Mentor: prof. dr. Štefan Bojnec
Datum zagovora: 15. 7. 2013             

 

dr. Benjamin Lesjak
Vpliv pravnih e-storitev na učinkovitosti pravosodja v Republiki Sloveniji

Mentor: prof. dr. Dušan Lesjak
Datum zagovora: 5. 6. 2013

 

dr. Damijan Koletnik
Optimizacija in informacisjko podprto modeliranje logističnih procesov

Mentor: prof. dr. Rok Strašek
Somentorica: prof. dr. Ajda Fošner
Datum zagovora: 8. 4. 2013

 

dr. Sergej Gričar
Analiza dinamike cen v gostinstvu

Mentor: prof. dr. Štefan Bojnec
Datum zagovora: 19. 2. 2013  

 

dr. Jasna Auer Antončič
Osebnostne značilnosti podjetnikov, zadovoljstvo zaposlenih in rast podjetja

Mentor: prof. dr. Mitja Ruzzier
Somentorica: izr. prof. dr. Darja Kobal Grum
Datum zagovora: 8. 1. 2013

                       

dr. Romana Kajdiž
Vpliv regulacije in oblikovanja cen zdravil na javnofinančne izdatke

Mentor: prof. dr. Štefan Bojnec
Datum zagovora: 3. 1. 2013                                

dr. Aleksander Janeš
Razvoj modela za empirično verifikacijo sistema uravnoteženih kazalnikov poslovanja

Mentor: prof. dr. Slavko Dolinšek
Datum zagovora: 20. 12. 2012

 

dr. Tina Bratkovič Kregar
Enterpreneurial networks and firm performance: Developing a construct and model of the entrepreneur's personal network multiplexity

Mentor: prof. dr. Boštjan Antončič
Datum zagovora: 2. 8. 2012

 

dr. Karmen Verle
Model vpliva kompotenc managerjev na sodobne oblike organiziranosti in dodano vrednost

Mentor: prof. dr. Mirko Markič
Datum zagovora: 20. 7. 2012

 

dr. Vinko Logaj
Šolske politike in prerazporejanje moči pri medsebojnem povezovanju srednjih šol

Mentorica: prof. dr. Anita Trnavčević
Datum zagovora: 13. 7. 2012

 

dr. Andrej Mihevc
Izgradnja modela predhodne regulacije trga elektronskih komunikacij

Mentor: prof. dr. Borut Likar
Datum zagovora: 8. 6. 2012

 

dr. Sandra Radoš Krnel
Management interesnega vidika alkoholne politike v Republiki Sloveniji

Mentor: prof. dr. Mirko Markič
Datum zagovora: 17. 4. 2012      

dr. Igor Stubelj
Vzročno-posledična zveza med investicijami in profiti ter politika investicij

Mentor: prof. dr. Primož Dolenc
Datum zagovora: 21. 10. 2011

 

dr. Klemen Širok
Dejavniki in poti upokojevanja v Sloveniji: evalvacija možnosti podaljševanja delovne aktivnosti

Mentor: prof. dr. Milan Vodopivec
Datum zagovora: 11. 7. 2011

 

dr. Marko Rajter
Družinska podjetja in njihov pomen v slovenskem gospodarstvu

Mentor: prof. dr. Štefan Bojnec
Datum zagovora: 9. 5. 2011

 

dr. Tanja Kosi
Labour market institutions, entrepreneurship and economic performance

Mentor: prof. dr. Štefan Bojnec
Datum zagovora: 24. 3. 2011

dr. Ivan Toroš
Cenovni pasovi in politika cen

Mentor: prof. dr. Matjaž Novak
Somentor: prof. dr. Rok Strašek
Datum zagovora: 14. 12. 2010

 

dr. Tina Vukasović
Model povezav med poreklom izdelka in zaznano vrednostjo blagovne znamke

Mentor: prof. dr. Štefan Bojnec
Datum zagovora: 5. 10. 2010 

 

dr. Karmen Rodman
Dejavniki zaznane kakovosti visokošolskega zavoda z vidika delodajalcev

Mentor: prof. dr. Roberto Biloslavo
Datum zagovora: 23. 8. 2010

 

dr. Alojz Klaneček
Integrativni model lastništva zaposlenih

Mentor: prof. dr. Boštjan Antončič
Datum zagovora: 17. 8. 2010

dr. Žiga Čepar
Socio-ekonomski dejavniki povpraševanja po visokošolskem izobraževanju v Sloveniji

Mentor: prof. dr. Štefan Bojnec
Somentor: prof. dr. Milan Vodopivec
Datum zagovora: 15. 12. 2009

 

dr. Massimo Manzin
Vpliv virtualnosti organizacije na uspešnost poslovanja

Mentor: prof. dr. Cene Bavec
Datum zagovora: 15. 12. 2009

 

dr. Jože Kocjančič
Vpliv dinamike velikih podjetij na dinamiko malih podjetij in sivo ekonomijo v panogi lesarstva

Mentor: prof. dr. Štefan Bojnec
Datum zagovora: 17. 11. 2009

 

dr. Drago Podobnik
Integracijski in sinergijski učinki orodij managementa

Mentor: prof. dr. Slavko Dolinšek
Datum zagovora: 27. 2. 2009

 

dr. Peter Friedl
Model izbire metod evolucijskega načina spreminjanja organizacij: Primer gradbene panoge

Mentor: prof. dr. Roberto Biloslavo
Datum zagovora: 10. 2. 2009

 

dr. Robert Ferko
Management produktivnosti in strateško-operativno odločanje v organizaciji

Mentor: prof. dr. Slavko Dolinšek
Datum zagovora: 19. 1. 2009

 

dr. Zlatka Meško Štok
Management znanja kot temelj odličnosti v gospodarskih družbah

Mentor: prof. dr. Mirko Markič
Datum zagovora: 6. 1. 2009

dr. Klemen Kavčič
Snovanje celostne strategije zunanjega izvajanja dejavnosti-interesi in razmerja moči med udeleženci

Mentor: izr. prof. dr. Mitja Tavčar
Datum zagovora: 13. 10. 2008

 

dr. Doris Gomezelj Omerzel
Model znanja v podjetništvu in vpliv znanja na poslovno uspešnost podjetja

Mentor: prof. dr. Boštjan Antončič
Datum zagovora: 9. 4. 2008

 

dr. Valentna Franca
Vloga in položaj managementa pri delavskem soupravljanju v gospodarskih družbah

Mentor: prof. dr. Zvone Vodovnik
Datum zagovora: 4. 4. 2008

dr. Viktorija Sulčič
Model kombiniranega elektronskega izobraževanja v terciarnem izobraževanju 

Mentor: prof. dr. Dušan Lesjak
Datum zagovora: 9. 5. 2007         

dr. Rune Ellemose Gulev
The Impact of Economic Culture on Headquarters - Subsidiary Relationships in Slovenian Multinational Corporations

Mentor: izr. prof. dr. Vito Bobek
Datu zagovora: 15. 11. 2006  

 

dr. Matjaž Mulej
Absorbcijska sposobnost tranzicijskih malih in srednjih podjetij za prenos invencij, vednosti in znanja iz raziskovalnih organizacij

Mentor: prof. dr. Slavko Dolinšek
Dtaum zagovora: 24. 10. 2006