Napredovanje in dokončanje - Doktorski program Management

 

Za napredovanje v drugi letnik mora doktorand opraviti vsaj 30 ECTS obveznosti prvega letnika. Za napredovanje iz drugega v tretji letnik mora doktorand opraviti 60 ECTS iz obveznosti 1. in 2. letnika, pri čemer mora obvezno imeti soglasje UP k temi doktorske disertacije. Študent lahko odda doktorsko disertacijo v oceno pred zagovorom, ko ima opravljene vse obveznosti 1. in 2. letnika razen objavljenega znanstvenega članka (90 KT), pred zagovorom disertacije mora biti članek objavljen oz. sprejet v objavo.

 

Doktorand mora opraviti študijske obveznosti pri vseh organiziranih oblikah študijskega programa ter pripraviti in uspešno zagovarjati doktorsko disertacijo. Študij mora dokončati najpozneje v štirih letih od odobritve teme disertacije.

 

Doktorska disertacija je pisno delo, ki pomeni samostojen in izviren prispevek na znanstvenem področju, s katerega je tema disertacije. Doktorska disertacija je praviloma napisana v slovenskem jeziku, naslova in izvleček pa morata biti prevedena tudi v tuji jezik. Na podlagi pisne prošnje Senat UP lahko odobri doktorandu pisanje disertacije v tujem jeziku v skladu s pogoji, zapisanimi v pravilniku o diplomiranju.

Doktorand, ki je opravil vse študijske obveznosti 1. in 2. letnika, lahko doktorsko disertacijo nadomesti z objavo najmanj treh znanstvenih člankov s področja teme disertacije (objavljenih ali sprejetih v objavo po vpisu na doktorski študij). Članki morajo biti kategorizirani v skupino A ali B po metodologiji ARRS, kandidat pa mora biti edini ali prvi avtor. Doktorand, ki želi disertacijo opraviti s članki, prijavi temo po enakem postopku kot drugi študenti. Disertacija poleg člankov, ki morajo biti vezani na temo disertacije, vsebuje tudi razširjen uvodni del (vsaj 20 strani), v katerem doktorand opredeli raziskovalni problem, hipotezo oziroma raziskovalno vprašanje, prikaže, kako članki odgovarjajo na postavljeno hipotezo oziroma raziskovalno vprašanje, ter opredeli svoj izvirni prispevek k znanosti. Kandidat zagovarja disertacijo pred komisijo; zagovor je javen. Z uspešno opravljenim zagovorom pridobi doktorand znanstveni naslov »doktor/doktorica znanosti«.

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo