O programu - Doktorski program Management

V prvem letniku doktorand opravi tri temeljne predmete, ki so potrebni za nadaljnjo raziskovalno dejavnost pri študiju. Doktorandu na podlagi raziskovalnega načrta in teme doktorske disertacije svetujemo izbiro mentorja, ki ga mora izbrati do konca prvega semestra, senat pa ga dokončno potrdi ob prijavi teme disertacije. Doktorand skupaj z mentorjem opredeli študijski in raziskovalni program. Pod vodstvom mentorja doktorand v drugem semestru pripravi osnutek doktorske dispozicije in ga javno predstavi, dispozicijo odda v postopek potrditve na komisiji fakultete in univerze. Obveznosti prvega letnika se v celoti opravijo na FM. V drugem letniku doktorand izbere izbirni predmet s področja teme doktorske disertacije (iz nabora 10 predmetov različnih študijskih in raziskovalnih področij na fakulteti) in opravi izbirne doktorske seminarje, ki jih v skladu z raziskovalno temo doktorske disertacije izbere dogovoru z mentorjem. Obveznosti v okviru izbirne vsebine/doktorskega seminarja lahko doktorand opravi na UP FM ali pa na drugi domači ali tuji fakulteti. Pod vodstvom mentorja doktorand v skladu z raziskovalnim programom in v okviru specifike raziskovalnega področja, s katerim se ukvarja, pripravi znanstveni članek za objavo s področja teme doktorske disertacije in ga javno predstavi. Tretji letnik je namenjen izključno raziskovanju, izdelavi doktorske disertacije in njenemu zagovoru. Doktorand lahko odda doktorsko disertacijo v oceno pred zagovorom, ko ima opravljene vse obveznosti 1. in 2. letnika, razen objavljenega znanstvenega članka, pred zagovorom disertacije pa mora biti članek objavljen oziroma sprejet v objavo. Rok za dokončanje študija je najpozneje štiri leta od odobritve teme disertacije na UP.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo