Pogoji za vpis - Doktorski program Management

• diplomirali na študijskem programu 2. stopnje,

• diplomirali na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004),

• diplomirali na študijskem programu iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o visokem šolstvu, če je ovrednoten s 300 KT in je trajal 5 let (enovit magistrski študij);

• opravili visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije v skupnem obsegu najmanj 240 KT; tem kandidatom pristojna komisija določi študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 KT iz študijskega programa 2. stopnje Management, ki jih morajo opraviti pred vpisom.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali primerljiv študijski program v tujini in ki jim je v skladu z zakonom priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.

 

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upoštevajo naslednja merila:

• uspeh pri dosedanjem izobraževanju (povprečna ocena izpitov in ocena zaključnega dela) – 40 %,

• uspeh pri izbirnem izpitu – 60 %.

 

 

  • končal sorodni magistrski študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 (znanstveni magisterij),
  • končal specializacijo po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004).

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FM, ki pri obravnavi poleg (sorodnega) področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z merili za prehode med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi diferencialne izpite.

V PRIMERU OMEJITVE VPISA kandidati opravijo izbirni postopek po enakem postopku in kriterijih, kot je določeno za vpis v 1. letnik študijskega programa.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo