Šolnina in prispevki - doktorski programi

Šolnina

Doktorski študij se izvaja le kot izredni študij. Šolnino plačajo vsi študenti, vpisani na doktorski študij.

Šolnina za doktorski študijski program 3. stopnje Management

Šolnina za 1. oziroma 2. letnika študija znaša 3.200,00 EUR.

Šolnina za 3. letnik študija znaša 2.900,00 EUR.

Vpisnina znaša za 1. letnik 43,12 EUR, za višji letnik pa 41,76 EUR.

Način plačila

Šolnina za posamezni letnik v študijskem letu 2020/2021 se lahko plača v enkratnem znesku ali treh obrokih, stroški celotnega študija so porazdeljeni za čas trajanja študija.

Možnosti sofinanciranja doktorskega študija

Skladno z uredbo Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17) lahko študenti kandidirajo za sofinaciranje doktorskega študija. Sofinanciranje v študijskem letu 2020/2021 lahko pridobijo vsi študenti, ki izpolnjujejo merila in pogoje za sofinanciranje doktorskega študija,  ki jih je sprejel Senat UP na 2. dopisni seji, dne 17.4. 2020. Več informacij v tej povezavi.

Študenti brez statusa

Študenti, ki jim je prenehal status plačajo prispevke za študij v skladu s cenikom.

Oseba brez statusa študenta iz druge in četrte alineje 171. člena Statuta UP lahko v času enega leta od dneva, ko je prvič izgubila status študenta, opravlja vse študijske obveznosti pod enakimi pogoji kot oseba s statusom študenta.

Po preteku enega leta od prenehanja statusa študenta plača opravljanje vsakega izpita v višini 40,56 EUR (ne glede na predhodno število opravljanj).

 

Prispevek za diplomiranje

Študent, ki ima opravljene vse obveznosti razen doktorske dispozicije in je prekinil študij za več kot dve leti ter želi študij dokončati, mora v skladu s Statutom UP za nadaljevanje in dokončanje študija zaprositi Komisijo za študentske zadeve. Poleg stroška izdaje sklepa, ki znaša 48,00 EUR (točka 2.f Cenika drugih prispevkov za študij in prispevkov za druge posamične storitve), plača še prispevek za diplomiranje za osebe brez statusa.

Oseba brez statusa študenta iz druge in četrte alineje 171. člena Statuta UP lahko v času enega leta od dneva, ko je prvič  izgubila status študenta, opravlja vse študijske obveznosti pod enakimi pogoji kot oseba s statusom študenta.

Po preteku enega leta od prenehanja statusa študenta plača prispevek za pripravo in zagovor doktorske disertacije skladno z veljavnim cenikom v višini 840,00 EUR.

Študenti lahko prispevek poravnajo v štirih obrokih.

 

Cenik UP FM

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo