Šolnina in prispevki - doktorski programi

Šolnina

Doktorski študij se izvaja le kot izredni študij. Šolnino plačajo vsi študenti, vpisani na doktorski študij.

Šolnina za doktorski študijski program 3. stopnje Management

Šolnina za 1. oziroma 2. letnika študija znaša 3.150,00 EUR.

Šolnina za 3. letnik študija znaša 2.870,00 EUR.

Vpisnina znaša za 1. letnik 41,96 EUR, za višji letnik pa 41,23 EUR.

Način plačila

Šolnina za posamezni letnik v študijskem letu 2017/2018 se lahko plača v enkratnem znesku ali treh obrokih, stroški celotnega študija so porazdeljeni za čas trajanja študija.

Študenti brez statusa

Študenti, ki jim je prenehal status plačajo prispevke za študij v skladu s cenikom.

Oseba brez statusa študenta iz druge in četrte alineje 171. člena Statuta UP lahko v času enega leta od dneva, ko je prvič izgubila status študenta, opravlja vse študijske obveznosti pod enakimi pogoji kot oseba s statusom študenta.

Po preteku enega leta od prenehanja statusa študenta plača opravljanje vsakega izpita v višini 39,55 EUR (ne glede na predhodno število opravljanj).

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo