Navodila za izvajanje študijskih obveznosti v prostorih UP FM

NAVODILA ZA IZVAJANJE ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI V PROSTORIH UP FAKULTETE ZA MANAGEMENT IN DRUGE INFORMACIJE V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

 

Od 18. 5. 2020 dalje se v prostorih fakultete pričnejo izvajati določene vsebine, ki jih ni možno izvesti na daljavo in posamezni pisni izpiti, vendar pod določenimi zaščitnimi ukrepi.

Osnovna navodila so:

  • Bolni ostajajo doma.
  • V prostore fakultete študenti vstopajo in izstopajo zaščiteni z masko, enako kot to velja za vse ostale zaprte prostore.
  • Med posamezniki v zaprtih prostorih je vsaj 1,5 metra razdalje. V kolikor ni mogoče zagotoviti zadostne medosebne razdalje je potrebno nositi zaščitne maske.
  • Uporabniki prostorov si redno razkužujejo roke.
  • Študent mora pred vstopom v prostore fakultete podpisati elektronsko izjavo, da je zdrav!
  • Upoštevati je treba splošne higienske ukrepe in splošna navodila za preprečevanje okužbe Covid-19.

DOSTOP V PROSTORE FAKULTETE

V stavbe univerze lahko vstopajo le zdravi študenti. 

Študent ob vstopu na fakulteto gre takoj v učilnico kjer študijska obveznost (predavanje, vaje, izpit) poteka in se usede na označen prostor ter počaka učitelja. Stolov se ne sme premikati. Po končani obveznosti študent takoj zapusti fakulteto. Zadrževanje v prostorih fakultete ni dovoljeno.

Študenti imajo na vstopni strani ŠIS-a dostop do elektronske oddaje izjave, da so zdravi. Za pristopanje k izpitom, ki bodo potekali v živo, pozivamo vse študente, da pred prvim vstopom na fakulteto oziroma čim prej izpolnijo elektronsko izjavo, da so zdravi. Izjava bo tako zabeležena v sistemu ŠISa/VISa in vidna na prijavnicah tudi izvajalcem izpitov. Pri samem pristopu na izpitni rok vam ni potrebno oddajati pisne izjave, zadošča elektronska oddaja. Elektronska izjava bo veljala do ponovnega poziva s strani fakultete. Spodaj grafični prikaz lokacije izjave:

UPORABA ZAŠČITNE OPREME

Študenti v prostore fakultete vstopijo z zaščitnimi maskami in jih obvezno nosijo v skupnih prostorih ter vedno, ko ni zagotovljena minimalna medosebna razdalja. Medtem, ko študenti sedijo v predavalnici in je zagotovljena minimalna medosebna razdalja, lahko snamejo zaščitne maske. Ponovno si jih nadenejo, ko se jim na manj kot 1,5 metra približa druga oseba, in ko zapuščajo prostor. Študent si ob prihodu v prostor obvezno razkuži roke.

IZVEDBA KONTAKTNIH IN POGOVORNIH UR

Izvedba odpadlih kontaktnih ur se bo izvedla glede na specifike predmeta le pri posameznih predmetih magistrskega študijskega programa druge stopnje Ekonomija in finance. O terminih glede nadomeščanja bomo študente sproti obveščali v urniku in po elektronski pošti. Vsa preostala predavanja bodo do konca 4. kvartala izvedena ONLINE. Pogovorne ure (za mentoriranje, oglede izpitov ipd.) se praviloma izvajajo online, po dogovoru z učiteljem pa lahko izjemoma tudi v prostorih fakultete. V primeru, da se dogovorite za pogovorne ure na fakulteti je treba upoštevati vse zaščitne ukrepe in zgornja navodila.

IZPITNI ROKI

V poletnem in jesenskem izpitnem obdobju se praviloma izpiti oz. končno preverjanje izvaja online, lahko pa učitelj pri posameznem predmetu izvedbo pisnega izpita predvidi v živo v predavalnici. V kakšni obliki končno preverjanje poteka je razvidno v seznamu izpitnih rokov in iz urnika. Za vpisane tuje študente, ki so v času epidemije odšli domov (npr. Makedonija, Srbija, Bosna in Hercegovina ter države EU) in se ne morejo vrniti, bo pri predmetih kjer se bo izpit izvajal v živo, omogočeno tudi online preverjanje. Online preverjanje v tem primeru za študente, ki živijo v Sloveniji ne velja (izjema so študenti 3. letnika v CE in ŠL).

V živo se izvajajo izpiti samo v Kopru, pri predmetih 3. letnika VS Management se izpiti izvajajo ONLINE za študente vpisane v Škofji Loki in Celju. Študenti, ki opravljajo izpite predhodnih letnikov VS Management iz Celja in Škofje Loke se priključijo izvedbi izpitov ONLINE oziroma izvedbi V ŽIVO, ki potekajo za študente vpisane v Kopru.

Izvedba preverjanja znanja online

Izpiti v online okolju potekajo bodisi v pisni ali ustni obliki, kombinaciji obojega ali imajo v učnem načrtu opredeljen drug način opravljanja obveznosti. V primeru ko izpit poteka online učitelj prijavljenim študentom najkasneje en dan pred izpitom pošlje povezavo na spletno platformo kjer bo izpit potekal in navodila za izvedbo izpita.

Če dan pred razpisanim izpitom še niste prejeli obvestila po e-pošti se obrnite neposredno na učitelja ali na referat za študentske zadeve, da pravočasno in dovolj zgodaj pred potekom izpita dobite ustrezna navodila.

Izvedba izpita v živo

V primeru ko izpit poteka v živo v predavalnici, študenti obvezno pred prvim vstopom na fakulteto izpolnijo elektronsko izjavo, da so zdravi, preko ŠIS-a. Za zagotovitev najmanjše razdalje 1,5 m med študenti v predavalnici, bodo študenti dan pred izpitnim rokom razporejeni v manjše skupine. Vsaki posamezni skupini bo določena ura pisanja izpita in predavalnica. Obvestilo glede razvrstitve v skupino in ura pisanja bo objavljena na spletni strani med Obvestili (Intranet). Obvestilo bo poimenovano po predmetu in datumu izpita. Skupin ne bo možno menjati. 

Predavalnica bo odprta 15 minut pred začetkom izpita, študenti ob prihodu na fakulteto odidejo direktno v predavalnico in sedejo na označene sedeže. Stolov se ne sme premikati. Učitelj pred izpitom preveri prisotnost prijavljenih in oddane izjave. 

Pri vstopanju v fakulteto in v prostorih fakultete se študenti držijo vseh zgoraj navedenih ukrepov. Študentom v predavalnici, kjer je zagotovljena varnostna razdalja, ni potrebno nositi mask. Maske si nadenejo ob izhodu iz predavalnice. Zadrževanje v prostorih fakultete ni dovoljeno. 

ZAGOVORI DIPLOMSKI DEL

Zagovori diplomskih del potekajo do konca študijskega leta v online okolju po posebnem ustaljenem protokolu, ki ga usklajuje referat za študentske zadeve. 

REFERAT

Komunikacija z referatom je možna preko elektronske pošte. Od 1. junija 2020 dalje bo referat dosegljiv tudi po telefonu ob ponedeljkih, torkih, sredah in petkih od 10.00 do 13.00.

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Skladno z ukrepi za zajezitev virusa COVID-19, bo skupna knjižnica UP FM IN UP PEF zaprta za uporabnike do preklica. Vljudno prosijo, da jim za nujne primere pošljete mail na naslova izposoja@fm-kp.si ali knjiznica@fm-kp.si. Zadeve bodo obravnavali v okviru zmožnosti skladno s splošnim stanjem epidemije ter usmeritev Univerze na Primorskem. 

Obveščajo vas tudi, da v času ukrepov ne bodo izdajali opominov ter zaračunavali zamudnine. Priporočamo, da gradivo vrnete ob ponovnem odprtju knjižnice. Stanje izposoje lahko spremljate preko servisa Moja knjižnica na COBISS+ ter na mobilni aplikaciji Mcobiss. Rezervirano gradivo boste lahko prevzeli ob ponovnem odprtju knjižnice. 

Priporočajo vam, da izrabite tudi možnost uporabe elektronskega gradiva (e-knjige, tuje baze podatkov ter elektronske revije) preko oddaljenega dostopa. 

TUJI DRŽAVLJANI

Študenti, ki ne prihajajo iz držav članic Evropske Unije, bodo morali dva tedna preživeti v karanteni. Fakulteta bo to upoštevala pri načrtovanju študijskih aktivnosti in v okviru možnosti načrtovala aktivnosti in obveznosti online. 

Za študente, ki so dnevni migranti iz držav članic EU in lahko skladno z odlokom na podlagi potrdila prehajajo mejo (npr. Hrvaška), referat za študentske zadeve izda potrdilo da prehajajo mejo zaradi obveznosti, ki jih imajo v sklopu študija.

Za vpisane tuje študente, ki so v času epidemije odšli domov (npr. Makedonija, Srbija, Bosna in Hercegovina ter države EU) in se ne morejo vrniti, bo pri predmetih kjer se bo izpit izvajal v živo omogočeno tudi online preverjanje. Online preverjanje v tem primeru za študente, ki živijo v Sloveniji ne velja (izjema so študenti 3. letnika v CE in ŠL).

 

O vseh nadaljnjih ukrepih in spremembah vas bomo obveščali sproti preko novic na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagrama.

Vsa navodila si lahko pretočite tudi na svoj računalnik s kliko TUKAJ (.pdf, 76KB)

25. maj 2020 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo