Gostja iz prakse je študentom predstavila delovanje Upravne enote Koper

V ponedeljek, 24. oktobra 2016, smo imeli študenti 1. letnika univerzitetnega študijskega programa Management v okviru predmeta Uvod v teorijo prava pri izr. prof. dr. Danili Djokić predavanje gostje iz prakse. Gospa Anita Starc, vodja Referata za osebna stanja in migracije Upravne enote Koper, nam je omogočila vpogled v delovanje upravne enote, tako da nam je predstavila njeno upravljanje, delovanje in pristojnosti.

Gostja iz prakse je na začetku predavanja spregovorila o splošnih zadevah Upravne enote Koper. Opisala jo je kot samostojni državni organ, ki je v skladu z zakonom krajevno  pristojen za izvajanje upravnih nalog iz državne pristojnosti na prvi stopnji za območje Mestne občine Koper in Občine Ankaran. Izvedeli smo tudi, da je v Sloveniji 62 upravnih enot, koprska pa se uvršča med velike upravne enote v Sloveniji.

V nadaljevanju nam je ga. Starc predstavila organiziranost koprske upravne enote. Ima tri glavne oddelke: Službo za skupne zadeve, Oddelek za upravne notranje zadeve ter Oddelek za okolje in prostor, gospodarstvo in kmetijstvo.

V okviru Službe za skupne zadeve deluje glavna pisarna, znotraj Oddelka za upravne notranje zadeve pa Referat za javni red in promet ter Referat za osebna stanja in migracije.

Izvedeli smo, katere so pristojnosti posameznih oddelkov in s čim se ukvarjajo. Podrobnejše pa nam je gostja iz prakse predstavila področje, ki ga vodi – Referat za osebna stanja in migracije. Podala nam je nekaj splošnih informacij glede državljanstva, statusov oseb (občan, državljan, tujec, oseba brez državljanstva – apatrid), upravnega odločanja, osebnih dokumentov (osebna izkaznica, potni list) ter številne druge informacije v zvezi z ustavnim in upravnim pravom. Izvedeli pa smo tudi, da upravno enoto vodi načelnik, njegov mandat pa traja pet let. Ena od pristojnosti Upravne enote Koper je vodenje naslednjih registrov: matični register, register stalnega prebivalstva, register tujcev in register državljanstev.

Ga. Starc nam je podrobneje predstavila tudi uradne evidence. To so evidence, ki so vzpostavljene na podlagi zakona, podzakonskega predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil. S seboj je imela nekaj primerov uradnih evidenc, ki smo jih dobili v vpogled. Tako smo si lahko ogledali različne konvencijske obrazce, kot so razni izpiski iz matičnega registra (o smrti, o zakonski zvezi, o začasnem prebivališču ter o državljanstvu).

Zanimiv podatek, ki nam ga je predavateljica podala ob koncu, se mi je zdel ta, da si lahko vsak polnoleten državljan Republike Slovenije na upravni enoti spremeni osebno ime in priimek, vendar pa je pri izbiri nekoliko omejen, saj sta ime in priimek lahko sestavljena največ iz dveh besed. Pri izbiri moramo upoštevati še to, da številke in imena držav niso dovoljena za uporabo v osebnem imenu oziroma priimku.

Predavanje gostje iz prakse je bilo zelo zanimivo in koristno, saj smo študenti dobili kar nekaj novih informacij, ki jih bomo v prihodnje lahko povezovali z vsebinami predmeta. Predavanje je bilo zelo poučno, saj nam je predavateljica teorijo predstavila skozi različne primere iz življenja.

Tudi v prihodnje se študenti veselimo podobnih obiskov, saj je to odlična popestritev vsakodnevnih predavanj.

 

Zapis: Aleš Kaluža, študent 1. letnika univerzitetnega študijskega programa Management

26. oktober 2016 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo