Management trajnostnega razvoja – kot ena od možnosti in priložnosti za rast posameznika in družbe

Trajnostni razvoj je zamisel o razvoju človeške družbe, pri katerem bi se izognili nevarnostim, ki jih povzroča osredotočenje na količinski materialni razvoj z izčrpavanjem naravnih virov in onesnaževanjem naravnega okolja. Krovni pojem trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti obsega gospodarski in družbeni razvoj ter ohranjanje naravnega okolja. Ob zavedanju potreb po drugačnem, bolj trajnostnem razvoju družbe se vsebine s področja trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti intenzivno integrirajo v snovanje vizije ter poslanstva politike organizacij in v strateške načrte za njihovo uresničevanje.

Raziskovalne ter izobraževalne vsebine s področja trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti so vključene v več kot 300 poslovnih šol v več kot 50 državah sveta. Pri razvoju standarda družbene odgovornosti podjetij in drugih organizacij ISO 26000 je sodelovalo več kot 90 držav ter 40 mednarodnih in regionalnih ustanov.

Te globalne trende smo prepoznali tudi na Fakulteti za management, ko smo leta 2009 skupaj z dvema članicama primorske univerze – Fakulteto za vede o zdravju in Fakulteto za humanistične študije – kot prvi v Sloveniji akreditirali študijski program s področja trajnostnega razvoja.    

Predstavitev magistrskega študijskega programa Management trajnostnega razvoja

Temeljni namen magistrskega študijskega programa Management trajnostnega razvoja je izobraziti in usposobiti študenta za razumevanje širšega gospodarskega, družbenega in naravnega okolja ter globalizacijskih procesov z vidika izbranega področja študija. Z znanji in veščinami, ki jih bodo pridobili med študijem, bodo lahko postali usmerjevalci trajnostnega razvoja in družbeno odgovornega ravnanja v podjetjih in drugih ustanovah.

Študijski program temelji na upoštevanju različnih vidikov in sestavin razvoja: gospodarskega, okoljskega s prostorskimi in družbenega z razvojnimi komponentami, kar vodi do novih pogledov in metod ravnanja. Posodobili smo ga z vsebinami, ki postavljajo v ospredje prehod v družbo znanja in inovativnosti, učinkovite rabe virov ter konkurenčnosti zelenega gospodarstva in družbene vključenosti.

V prvem letniku študenti dobijo osnovna znanja, veščine in vrednote, ki se navezujejo na gospodarske, družbene in okoljske vidike trajnostnega razvoja. Ker je trajnostni razvoj tudi skupni imenovalec za različne stroke in raziskovalne vede, področja in podpodročja, smo v študijski program enakovredno umestili vsebine s področja naravoslovja, tehnike, medicine, biotehnike, družboslovja in humanistike, ki jih razvijamo na Univerzi na Primorskem.

Zakaj študirati Management trajnostnega razvoja na Fakulteti za management?
  • Gre za edinstven študijski program v Sloveniji, ki daje celovit pogled na razvojne izzive in priložnosti trajnostnega razvoja.
  • Študij je interdisciplinarno zasnovan in ponuja najbolj aktualne vsebine na področjih managementa, družbe in okolja.
  • Predavajo ugledni strokovnjaki s štirih različnih področij: managementa in ekonomije, humanistike, zdravstva in turizma.
Komu je študij namenjen?
  • Vsem, ki verjamejo, da je z znanjem in ustreznimi vrednotami mogoče pozitivno spremeniti okolje, v katerem delajo in živijo.    
  • Vsem, ki želijo aktivno delovati pri usmerjanju politike organizacij in države do vprašanj trajnostnega razvoja okolja, družbe in gospodarstva.
  • Vsem, ki se profesionalno ukvarjajo z okoljskimi, prostorskimi, socialnimi in razvojnimi komponentami v družbi.
Pogoji za vpis

Diploma 1. stopnje ali dodiplomskega študijskega programa (pred ZViS 2004) s področja humanističnih ved, družbenih ved, poslovnih in upravnih ved, prava, ved o živi naravi, ved o neživi naravi, tehniških ved, proizvodnih tehnologij, transportnih storitev, zdravstva, osebnih storitev, varstva okolja ali kmetijstva, gozdarstva in ribištva.

Diplomanti drugih strokovnih področij morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu 12–18 ECTS. Študijske obveznosti kandidatu določi pristojna komisija.

Magistrski študij je prilagojen študentom, ki so že zaposleni – predavanja in vaje potekajo v popoldanskem času, od 16.30 naprej. Redni študij je brez šolnine za vse (tudi zaposlene, iskalce zaposlitve, ne glede na starost itn.), ki še nimajo univerzitetne izobrazbe (po programih, sprejetih pred 11. 6. 2004) oziroma 7. ravni izobrazbe.

 

S študijem v okviru magistrskega študijskega programa 2. stopnje Management trajnostnega razvoja pridobite znanja, spretnosti in kompetence, s katerimi lahko razrešujete najbolj kompleksne izzive trajnostnega razvoja in tako prispevate k pozitivnim družbenim spremembam. Interdisciplinarnost študijskega programa razvija sposobnosti posameznika za poglobljeno razumevanje razvojnih vprašanj sodobne družbe in rešitev, ki se zanje ponujajo. To vam po koncu študija odpira  široke zaposlitvene možnosti tako v zasebnem kot tudi v javnem sektorju ter s samozaposlitvijo v lastnem podjetju.   

prof. dr. Roberto Biloslavo

  

Pomembne povezave:

 

 

22. junij 2016 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo