Tematska številka mednarodne znanstvene revije Managing Global Transitions

Pri založbi Fakultete za management je izšla četrta številka 14. letnika mednarodne znanstvene revije Managing Global Transitions. Gre za tematsko številko, v kateri so objavljeni izbrani prispevki z mednarodne znanstvene konference MIC 2016: Managing Global Changes, ki je potekala od 1. do 4. junija 2016 v Pulju na Hrvaškem: 

 • Scenarios of the Oil Industry of Croatia and the Region: Qualitative Approach/Scenariji naftne industrije Hrvaške in regije: kvalitativni pristop 
  (Radoslav Barišić)

  Naftna industrija je zgodovinsko obremenjena z različnimi turbulencami in pretresi, kar ima pomemben učinek na tržišče. Z namenom predvidevanja nepredvidenih in potencialno škodljivih situacij nekaj podjetij, kot del svojega dolgoročnega strateškega načrta, posveča pozornost scenarijskemu načrtovanju, kar je uporabna tehnika za pripravo primerne strategije in odzivov na potencialno nepredvidene nujne primere. Scenarijsko načrtovanje se uporablja za podrobno analizo trenutne situacije na tržišču in potencialnega prihodnjega razvoja, s čimer ustvarja raziskovalni okvir za ustvarjanje razvojnih scenarijev. Scenarijsko načrtovanje je še posebej poudarjeno v kontekstu naftne industrije, glede na to, da gre za tehniko, ki je dejansko nastala v tem poslu (uporabljala se je tudi v prejšnji vojaški doktrini), saj je zaradi scenarijskega načrtovanja nekaj naftnih podjetij profitiralo in pridobilo privilegiran položaj. Cilj članka je ponuditi vpogled v pomembnost in različne pristope pri uporabi scenarijskega načrtovanja danes ter razložiti potencialne dolgoročne scenarije naftne industrije na Hrvaškem in v regiji, pridobljene s pomočjo kvalitativne raziskave in poglobljenih intervjujev s številnimi strokovnjaki s področja naftne industrije.
 • Corporate Governance Quality in Selected Transition Countries/Kakovost korporativnega upravljanja v izbranih tranzicijskih državah
  (Danila Djokić in Mojca Duh)

  Pomembna vprašanja, ki zadevajo pojem dobrega korporativnega upravljanja, se osredotočajo na to, kaj dobro korporativno upravljanje je, kdo ima od njega koristi in kako se lahko meri njegova kvaliteta. Cilj študije je razširiti naše poznavanje vloge standardov in kodeksov dobrega korporativnega upravljanja pri izboljšavi upravljavskih praks. Ugotovili smo, da so pri merjenju in izboljšavah kvalitete korporativnega upravljanja pomembni ne le formalne regulacije, standardi in upravljavski kodeksi – ki omogočajo oceno upravljalskih praks podjetja –, ampak tudi pokazatelji korporativnega upravljanja. Rezultati raziskave, izvedene na podlagi metodologije indeksa seecgan, so nakazali, da so imeli obvezne zahteve in prostovoljna priporočila visokih upravljavskih standardov pozitiven vpliv na prakse korporativnega upravljanja v Sloveniji.

 • Privatization and Optimum-Welfare in an International Cournot Duopoly/Privatizacija in optimalno dobrobitje v mednarodnem Cournotovem modelu
  (Fernanda A. Ferreira in Flávio Ferreira)

  Članek analizira odnos med privatizacijo javnega podjetja in davčnimi prihodki domače vlade v pogojih mednarodne konkurence z uvoznimi tarifami vred. Razmišljamo o modelu duopoly, kjer domače javno podjetje in tuje zasebno podjetje tekmujeta na domačem trgu kot igalca Cournot. Poleg tega domača vlada nalaga tudi tarifo za regulacijo uvoženega blaga in so ji pri tem lahko bližje tarifni prihodki kot družbena blaginja. Izračunamo ravnovesje in pokažemo, da bo privatizacija (a) povečala dobiček tako domačih kot tujih podjetij, (b) povečala tarife, uvedene na uvožene dobrine, in (c) zmanjšala domačo blaginjo. Nadalje članek pokaže, da bo večji vladni interes za tarifne prihodke zvišal družbeno blaginjo tako v mešanih kot zasebnih modelih.

 • Prospect Theory Based Portfolio Optimization Problem with Imprecise Forecasts/Optimizacijski problem na teoriji možnosti zasnovanega portfolia z nenatančnimi napovedmi 
  (Massimiliano Kaucic in Roberto Daris)

  V članku je predlagan nov pristop intervalne optimizacije za izbiro portfolia, kadar so na voljo nenatančne napovedi. Razmislimo o izbiranju vlagateljev glede na teorijo možnosti, kjer so scenariji podani v obliki približnih številk. Dobljeni izsiljeni nelinearni intervalni optimizacijski problem je pretvorjen v dva nelinearna programska problema, z uporabo skupnega reda razmerja med intervali. Statična in dinamična analiza portfoliev, ki vključujejo sredstva iz hrvaškega trga, ponazori potencial metode z upoštevanjem standardnega postopka.

 • Antecedents of Organizational Complacency: Identifying and Preventing Complacency in theWork Environment/Predhodniki organizacijske samozadovoljnosti: identificiranje in preprečevanje samozadovoljnosti v delovnem okolju
  (Abe Harraf, Brandon William Soltwisch in Kaitlyn Talbott)
  Današnje tekmovalno globalno okolje je bolj dinamično kot kadar koli poprej in v njem organizacije ne morejo sedeti križem rok. Finačna kriza v gospodarstvu Združenih držav postreže z živim primerom, kaj se lahko zgodi, ko se organizacijam ne uspe prilagoditi spremembam v njihovem okolju. Je pa malo znanega o razlogih za samozadovoljnost in o tem, kaj lahko managerji naredijo, da jo preprečijo. Ta članek identificira vire samozadovoljnosti na štirih večjih področjih: postopku, ljudeh, strukturi in kulturi. Nato razvijemo okvir za ocenjevanje potrebe po pregledovanju okolja, ki temelji na kompleksnosti in pogostosti spremembe v okolju. Na koncu uporabimo primere s tržišča z namenom oblikovanja koristnih nasvetov za managerje, kako identificirati in se odzvati na samozadovoljnost v njihovih organizacijah.

 

Celotna besedila vseh člankov so prosto dostopna na spletni strani revije Managing Global Transitions ter prek EconPapers, DOAJ, ProQuest in EBSCO.

Revija Managing Global Transitions izhaja s finančno podporo Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, vključena pa je v International Bibliography of the Social Sciences, EconLit, Directory of Open Access Journals, EconPapers, Index Copernicus, Cabell's Directory of Publishing Opportunities, EBSCO in ProQuest.

Podrobnejše informacije o reviji najdete na spletni strani www.mgt.fm-kp.si.

16. januar 2017 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo