Novosti EU spreminjajo statusno zakonodajo, računovodstvo in revidiranje v Sloveniji v letu 2015 ǀ Vabilo

Nova računovodska direktiva (2013/34/EU) zamenjuje dosedanjo četrto in sedmo direktivo in združuje računovodske zahteve Evropske unije v eno direktivo. Poenostavila se bodo računovodska pravila za male družbe, uvaja se obvezno poročanje za posamezno državo o plačilih vladam držav s strani velikih družb, ki delujejo v panogah izkoriščanja naravnih bogastev in pragozdov. Novi računovodski direktivi bo treba prilagoditi zakon o gospodarskih družbah (ZGD), spremenili se bodo slovenski računovodski standardi (SRS), povečujejo se zahteve za nefinančno poročanje in večji nadzor nad poslovanjem družb v javnem interesu.

Zaradi  sprejete (16. 4. 2014) Uredbe o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa in spremenjene Direktive o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze bo treba spremeniti oziroma pripraviti nov zakon o revidiranju.

Sogovornice bodo pokomentirale naslednje teme:

  • Kakšne spremembe čakajo Slovenijo na tem področju?
  • Kakšen je pomen nove kategorizacije podjetij (novi kriteriji za mikro, mala, srednja podjetja)?
  • Kakšne bodo spremembe pri poročanju in  nadzoru velikih podjetij?
  • Bo nadzor poslovanja gospodarskih subjektov in pravnih oseb, ki uresničujejo javni interes, še večji?
  • Aktivnosti računovodskih, revizijskih in drugih strok, ki jih bo treba opraviti v letu 2015
  • Operativne aktivnosti udeležencev z vidika sprememb

 

Vabljeni!

Vabimo vas, da vprašanja, na katera bi želeli dobiti odgovore gostij okrogle mize, pošljete vnaprej, in sicer najpozneje do 10. maja 2015, na e-naslov ksenija.strancar@fm-kp.si  

22. april 2015 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo