Priznanja Fakultete za management študentom in diplomantom

Fakulteta za management vsako leto podeli priznanja najboljšim, najuspešnejšim in najbolj zaslužnim študentom in diplomantom. Letos so naši študenti prejeli priznanja za uspehe na študijskem področju, za uspehe na področju obštudijske dejavnosti, za uspehe na področju študentskega tutorstva, za najboljša diplomska dela in za dosežke na področju raziskovalne dejavnosti.

Priznanje študentom za uspehe na študijskem področju je prejela Karin Dobrinja, študentka univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Management.

Priznanje za uspehe na področju obštudijskih dejavnosti je prejel Seit Demiri, študent drugega letnika magistrskega študijskega programa druge stopnje Management.

Iz utemeljitve:
Seit Demiri je aktiven na številnih področjih obštudijskih dejavnosti. Od leta 2011 je predsednik Študentske organizacije Univerze na Primorskem in aktivno deluje v smeri konstruktivnega sodelovanja in dogovarjanja za skupno skrb za pravice študentov ter zagotavljanje kakovosti in pogojev študija študentom Univerze na Primorskem. S Pedagoško fakulteto in študentskim svetom na tej fakulteti je skupno točko našel predvsem v humanitarnosti, ko so zbirali sredstva za socialno ogrožene študente Univerze na Primorskem. Seit Demiri se je pri sodelovanju izkazal kot odgovorna in zanesljiva mlada oseba. Vse od leta 2013 aktivno sodeluje pri aktivnostih Akademskega pevskega zbora Univerze na Primorskem, si čimer je vidno pripomogel k njegovi prepoznavnosti in promociji. Že več kot dve leti je aktiven pri organiziranju rekreacije za študente Univerze na Primorskem, predvsem pri izvedbi celoletnega projekta Univerzitetne lige v malem nogometu, odbojki in košarki. Je zelo angažiran na področju promocije mladih anonimnih prostovoljnih krvodajalcev. Je član Predsedstva Študentske organizacije Slovenije, udejstvuje se predvsem pri zakonodajnih spremembah na področju mladih v Sloveniji ter načrtovanju projektov na področju humanitarnih dejavnosti, sociale, zdravstva in visokega šolstva. Velik del prostega časa posveča družbeno koristnim dejavnostim.

Priznanje na področju študentskega tutorstva sta prejela Erik Poniš in Andrej Gobina, študenta univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Management.

Iz utemeljitev:
Erik Poniš je tutor študent za tuje študente, ki prihajajo na Fakulteto za management v okviru programov mobilnosti. Kot tutor študent je v oporo tujim študentom že pred prihodom v Slovenijo s posredovanjem različnih informacij o Sloveniji in fakulteti, ob prihodu v Slovenijo pa jim pomaga pri urejanju administrativnih zadev, pri orientaciji na fakulteti in univerzi, pri reševanju vprašanj, povezanih s študijem, ter pri premagovanju kulturnega šoka in privajanju na novo okolje. V prejšnjem študijskem letu je pomembno prispeval k ureditvi problematike nastanitve za Erasmus študente in drugih postopkov, povezanih z bivanjem tujih študentov v Sloveniji.

Andrej Gobina je koordinator tutorjev študentov na Fakulteti za management, od lanskega leta pa deluje tudi kot član Komisije za tutorstvo Univerze na Primorskem. Kot koordinator in tutor študent s svojim delom pomembno prispeva k izvajanju in razvoju tutorske dejavnosti na univerzi in fakulteti. Prav tako se vključuje v številne obštudijske dejavnosti in s tem pomembno prispeva k promociji Fakultete za management.

Priznanje za najboljše diplomsko delo so prejeli diplomantka visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Management Natali Bojanić za zaključno projektno nalogo z naslovom The importance of languages in an international business setting (mentor doc. dr. Igor Rižnar), diplomantka univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Management Špela Jesenek za diplomsko nalogo z naslovom Primerjava vrednot pri študentih managementa (mentoric doc. dr. Ana Arzenšek), diplomantka magistrskega študijskega programa druge stopnje Management Vera Gojković za diplomsko delo z naslovom Strategija marketinškega komuniciranja za istospolno usmerjene potrošnike (mentor izr. prof. dr. Dragan Kesič) in diplomant magistrskega študijskega programa druge stopnje Ekonomija in finance Tomaž Kofalt za diplomsko delo z naslovom Vpliv staranja prebivalstva na trg dela v Sloveniji in Evropski uniji (mentor izr. prof. dr. Žiga Čepar).

Iz utemeljitev:
Zaključna projektna naloga Natali Bojanić posega na področje, ki je preredko predmet raziskav tudi veliko bolj izkušenih slovenskih strokovnjakov, ki se ukvarjajo s pomenom znanja tujih jezikov za mala in srednje velika podjetja. V nalogi avtorica izkazuje veliko mero intelektualne radovednosti, pri čemer je sposobna svoje misli izražati jasno in nedvoumno v angleškem jeziku. Obravnavano področje je velik izziv, s katerim se spopade samostojno in odgovorno, tudi takrat, ko piše o omejitvah svojega dela. Dobro poznavanje teoretskih izhodišč na obravnavanem področju avtorica izkazuje v vseh poglavjih, pri čemer vključuje v svoje delo najnovejše tuje vire. Dobro razumevanje obravnavanega področja se kaže tudi v predlogih za morebitne nadaljnje raziskave.

Špela Jesenek v diplomski nalogi raziskuje sisteme osebnih vrednot, in sicer med študenti Fakultete za management Univerze na Primorskem. Zanimale so jo razlike med vrednotnimi usmeritvami študentov v vseh treh študijskih središčih, med dodiplomskimi in podiplomskimi študenti ter med spoloma. Ugotovila je nekatere pomembne statistične razlike v prevladujočih vrednotah med spoloma, med dodiplomskimi in podiplomskimi študenti ter med študenti vseh treh študijskih središč. Špela Jesenek je pokazala precejšnjo mero samostojnosti in odločenosti. Odlike diplomske naloge se kažejo v teoretičnem delu naloge in predvsem v interpretaciji rezultatov.

Magistrska naloga Vere Gojković obravnava zelo redko, malo obravnavano in tudi izzivajočo tematiko področja marketinškega komuniciranja za istospolno usmerjene potrošnike. Osnovni namen magistrske naloge je bil izvesti empirično raziskavo in ugotoviti, kako slovenska podjetja izvajajo marketinško komuniciranje za istospolno usmerjene potrošnike. Zastavljene hipoteze, namen, cilji in raziskovalni del naloge so bili zelo dobro zasnovani. Nalogo odlikujejo ustrezno izvedena raziskava in obdelava podatkov, ugotovitve raziskave in priporočila za nadaljnje raziskovanje.

Tomaž Kofalt v svojem diplomskem delu obravnava izredno aktualno in z mnogih vidikov perečo problematiko staranja prebivalstva, ki ima pomembne posledice za različne sfere življenja ter ekonomske in tudi neekonomske sisteme. Prispevek raziskave je predvsem v izvirnih rezultatih glede obstoja in smeri vpliva staranja prebivalstva na nekatere vidike trga dela. S svojimi izvirnimi ugotovitvami Tomaž Kofalt smiselno dopolnjuje ugotovitve dosedanjih raziskav. Rezultati raziskave ponujajo tudi nekatere manj pričakovane ugotovitve glede smeri in moči vpliva starostne strukture prebivalstva na določene kazalnike trga dela. V tem se kaže posebna izvirnost rezultatov, ki lahko tudi s svojo provokativnostjo prispevajo k obogatitvi in razvoju ekonomske teorije na tem področju. Raziskava je edinstvena tudi zato, ker v taki obliki in na tak način vplivi staranja prebivalstva na trg dela še niso bili obravnavani. Rezultati raziskave so bili objavljani v izvirnem znanstvenem članku z naslovom PopuIation ageing and labour market in Slovenia and European Union v mednarodni znanstveni reviji Socio-Economic Problems and the State.

Priznanje študentom na področju raziskovalne dejavnosti je prejel Andrej Jerman, študent magistrskega študijskega programa druge stopnje Management.

Iz utemeljitve:
Andrej Jerman je aktivno sodeloval v raziskavah s področja zdravja pri delu, podrobneje psihosocialnih dejavnikov tveganja, življenjskega sloga in absentizma pri poklicnih voznikih in športnikih. Sodeloval je pri anketiranju, vnašanju in obdelavi podatkov ter pri pripravi prispevkov in člankov. Do zdaj je v soavtorstvu objavil pet člankov, med temi v študijskem letu 2014/2015 tri, ki so objavljeni v reviji s faktorjem vpliva ter reviji Šport. V procesu objave pa je še članek v reviji s faktorjem vpliva z naslovom Psychosocial risk factors for low back pain and absenteeism among Slovene professional drivers v reviji Central European Journal of Public Health.

Študentom, diplomantom in njihovim mentorjem iskrene čestitke!

Foto: Tihomir Sumić

Priznanja FM študentom in diplomantom

21. marec 2016 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo