Programi aktivne politike zaposlovanja imajo pozitivne učinke

Včeraj, 19. septembra 2017, je v Grand hotelu Union Business v Ljubljani potekala zaključna konferenca projekta Razvoj strategij reform na področju socialnih politik v Sloveniji. Vodilni partner projekta je bilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Na konferenci so kot predstavniki Fakultete za management, ki je bila glavni partner pri projektu, sodelovali tudi dr. Milan Vodopivec, vodja projekta na FM, ter dr. Suzana Laporšek in dr. Matija Vodopivec. Pri projektu sta kot nadzorno telo (angl. steering committee) sodelovala še dr. Igor Stubelj in dr. Klemen Širok.

Konferenca je bila organizirana kot zaključni dogodek projekta, ki ga je sofinancirala Evropska komisija. Na njej so bili predstavljeni izsledki raziskav, ki so potekale v okviru projekta in so se ukvarjale s problematiko obstoječih programov in politik socialne zaščite in zaposlovanja, učinkovitostjo nedavnih reform na trgu dela. Raziskave so pokazale, da imajo programi aktivne politike zaposlovanja pozitivne učinke, reforma delovnopravne zakonodaje je imela pozitiven učinek na zaposlovanje za nedoločen čas, dvig minimalne plače pa je le v manjši meri prispeval k zmanjšanju revščine. Na podlagi tega so bile oblikovane smernice in priporočila za nadaljnje ukrepe na trgu dela, zaposlovanja in socialnih politik.

Uvodna govornika na konferenci sta bila državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Peter Pogačar ter predstavnica Evropske komisije Vanja Schoemaker.

Dr. Milan Vodopivec je predstavil zbornik z naslovom Zbirka daljših povzetkov raziskav, opravljenih v sklopu projekta Razvoj strategij reform na področju socialnih politik v Sloveniji, ki je nastal v okviru projekta. Sledila je predstavitev posameznih poročil. Dr. Matija Vodopivec je predstavil vpliv učinkov novega zakona o delovnih razmerjih na segmentacijo na trgu dela in produktivnost, dr. Suzana Laporšek je predstavila družbene in ekonomske učinke povečanja minimalne plače,  dr. Milan Vodopivec pa primerjalni pregled izbranih tem v okviru socialne politike v Sloveniji.

Ključni poudarki iz opravljenih evalvacij (povzeto po novici na spletni strani MDDSZ):

V okviru prve komponente – Evalvacija ključnih programov zaposlovanja: Usposabljanje na delovnem mestu, Institucionalno usposabljanje, Zaposli.me in programi javnih del rezultati kažejo dobre ocene za vse štiri programe, tako na področju vpliva na trg dela kot na strani stroškovne učinkovitosti. Ugotovljeno je bilo, da vključenost v program pozitivno vpliva na verjetnost bodočega zaposlovanja in raven plač.

Druga komponenta – Vpliv učinkov novega Zakona o delovnih razmerjih na segmentacijo na trgu dela in produktivnost. Rezultati kažejo, da zastavljeni cilji sprememb zakonodaje sovpadajo s kasnejšimi konkretnimi učinki. Z namenom zmanjšanja segmentacije na trgu dela je Zakon o delovnih razmerjih iz leta 2013 s spremenjeno ureditvijo postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi povečal verjetnost dostopa do zaposlitev za nedoločen čas s prehodi iz brezposelnosti in zaposlitev za določen čas. Ugotovljeno je tudi bilo, da je reforma delovno pravne zakonodaje vplivala na ranljive skupine, saj se je verjetnost dostopa do zaposlitev za nedoločen čas povečala tako za mlade kot za starejše delavce. Na strani produktivnosti pa analiza ugotavlja, da je večja prožnost, ki jo je prinesel zakon iz leta 2013, povečala stopnjo zaposlovanja na ravni podjetja in nekoliko zmanjšala notranje prezaposlitve v podjetjih.

V okviru analize Socialnih in ekonomskih učinkov dviga minimalne plače – tretja komponenta je bilo med drugim ugotovljeno, da je sprejem Zakona o minimalni plači leta 2010 (s katerim se je znesek bruto minimalne plače povečal za 22,9 odstotkov) prispeval k povečanju števila prejemnikov minimalne plače in k povečanju zgoščenosti delavcev na minimalni plači. Dvig minimalne plače  pa ni imel večjega učinka na znižanje revščine.

Znotraj četrte komponente - Primerjalni pregled izbranih tem v okviru socialne politike v Sloveniji je bilo pregledanih več vsebin s področja politike trga dela.  

 

Preberite še:

 

Foto: Fotoarhiv MDDZS

20. september 2017 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo