Promovirana dva nova doktorja znanosti

Na svečani promociji novih doktorjev znanosti Univerze na Primorskem, ki je potekala v četrtek, 17. novembra 2016, sta bila promovirana tudi dva s Fakultete za management: dr. Miran Pavlič in dr. Sonja Fink Babič.

Dr. Miran Pavlič je zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Vpliv dejavnikov managementa varnosti pri delu na delovne razmere in gospodarsko učinkovitost, ki jo je napisal pod mentorstvom prof. dr. Mirka Markiča in somentorstvom doc. dr. Boruta Kodriča.
Na podlagi statističnih analiz podatkov, pridobljenih z anketiranjem 137 velikih in srednje velikih podjetij na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ter iz baze IBON, smo potrdili blag statistični vpliv managementa varnosti pri delu na delovne razmere in gospodarsko učinkovitost. Zasnovani izvirni model vpliva dejavnikov managementa varnosti pri delu na delovne razmere ter na gospodarsko učinkovitost omogoča managerjem podjetij ter snovalcem politik, sistemov varnosti pri delu doseganje ugodnejših delovnih razmer, boljšo gospodarsko učinkovitost podjetij ter družbeno odgovorno ravnanje.

Dr. Sonja Fink Babič je zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Indeks okoljske uspešnosti in okoljsko poročanje podjetij predelovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki je nastala pod mentorstvom prof. dr. Roberta Biloslava in somentorstvom doc. dr. Boruta Kodriča.
Raziskava ugotavlja povezanost med kakovostjo okoljskega poročanja in okoljsko uspešnostjo podjetij. Oblikovan je bil indeks okoljske uspešnosti, ki na podlagi emisijskih podatkov, pridobljenih na ARSU, omogoča ugotavljanje, ali in koliko podjetja predelovalne dejavnosti zmanjšujejo svoje onesnaževanje. Rezultati raziskave so pokazali, da med indeksom okoljske uspešnosti in kakovostjo okoljskega poročanja povezanosti ni, prav tako ne med indeksom in izbranim kazalnikom finančne učinkovitosti niti med indeksom in certificiranimi podjetji. Pozitivna povezanost pa obstaja med podjetji z ISO 14001 in kakovostjo njihovih okoljskih poročil.

Dr. Miranu Pavliču in dr. Sonji Fink Babič iskreno čestitamo in jim želimo veliko uspehov na nadaljnji znanstveni poti.

 

Več o novembrski promociji doktorjev znanosti Univerze na Primroskem si lahko preberete na tej povezavi.

Foto: Fotoarhiv UP

18. november 2016 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo