Promovirani dve novi doktorici znanosti 

Na svečani promociji novih doktorjev znanosti Univerze na Primorskem, ki je potekala v četrtek, 1. decembra 2016, sta bili promovirani tudi dve doktorici znanosti s Fakultete za management: dr. Katarina Krapež in dr. Marijana Sikošek.

Dr. Katarina Krapež je zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Avtorskopravni standard originalnosti in regulacija originalnosti v znanosti: primer znanstvenih revij, ki je nastala pod mentorstvom prof. dr. Rada Bohinca in somentorstvom izr. prof. dr. Martine Repas.
V disertaciji je podan poglobljen vpogled v sodobne načine zagotavljanja in evalvacijo kakovosti v znanstvenih delih, pri čemer je kot glavni kriterij za presojo kakovosti izpostavljena originalnost. Empirični del je zasnovan kot kvalitativna študija primera. Podatki so zbrani s spletno anketo in s polstrukturiranimi intervjuji. V anketi je sodelovalo 258 urednikov znanstvenih revij iz 42 držav, 24 od njih pa tudi v intervjujih. Rezultati raziskave kažejo, da so originalnost, veljavnost, vplivnost in znanstvena utemeljenost ključni kriteriji za evalvacijo kakovosti znanstvenega članka. Za zagotovitev znanstvene odličnosti mora znanstvena skupnost ustrezno ovrednotiti in nagraditi recenzijo ter zagotoviti moč odločanja pri upravljanju znanstvenih revij.

Dr. Marijana Sikošek je zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Dejavniki obiskanosti kongresne destinacije, ki je nastala pod mentorstvom izr. prof. dr. Helene Nemec Rudež in somentorstvom prof. dr. Štefana Bojneca.
Disertacija predstavlja celostno razumevanje kongresne destinacije kot večdimenzionalnega konstrukta treh temeljnih skupin privlačnosti: destinacije kot gostiteljskega kraja, prizorišča kot prostora za izvedbo in konference kot temeljnega produkta. Izhodiščni koncepti razumevanja privlačnosti kongresne destinacije kot dejavnika, ki pripomore k ustvarjanju interesa za njen obisk, so bili osnova za oblikovanje temeljne teze in hipotez raziskave ter osnovanje raziskave disertacije. Prispevek disertacije je v oblikovanju večdimenzionalnega konstrukta privlačnosti kongresne destinacije kot dejavnika njenega obiska in v njegovem simultanem preverjanju na dveh neodvisnih vzorcih z na novo oblikovanim merskim instrumentom, kar je novost v dosedanjem raziskovanju kongresnih destinacij, ter v izvedbi prve celostne analize kongresnih zmogljivosti v Sloveniji in kongresnega profila tako kongresnih udeležencev kot ponudnikov kongresnih storitev.

Dr. Katarini Krapež in dr. Marijani Sikošek iskreno čestitamo in jim želimo veliko uspehov na nadaljnji znanstveni poti.

1. december 2016 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo