Promovirani trije novi doktorji znanosti 

Na svečani promociji novih doktorjev znanosti Univerze na Primorskem, ki je potekala v sredo, 26. oktobra 2016, so bili promovirani tudi trije s Fakultete za management: dr. Jana Hojnik, dr. Nataša Kump in dr. Mirela Kljajič Dervič.

Dr. Jana Hojnik je zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Eco-innovation model: antecedents, main dimensions and consequences (slo. prevod: Model eko inovacij: določljivke, glavne dimenzije in posledice), ki jo je napisala pod mentorstvom prof. dr. Mitja Ruzzierja. Doktorska disertacija raziskuje določljivke in posledice eko inovacij na ravni podjetij. Podkrepljena s teoretično podlago ter nadgrajena z empirično kvantitativno analizo raziskava razjasnjuje povezave in učinke med eko inovacijami, določljivkami in posledicami eko inovacij na vzorcu 223 slovenskih podjetij. Ugotovitve raziskave kažejo, da je konkurenčni pritisk najmočnejša gonilna sila za uvajanje eko inovacij v podjetjih, ki sledi povpraševanju kupcev. Nadalje, eko inovacije vodijo do ekonomskih in konkurenčnih koristi, višje stopnje internacionalizacije ter se pozitivno povezujejo z dobičkonosnostjo podjetij.

Dr. Nataša Kump je zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Razvoj dinamičnega mikrosimulacijskega modela za oceno dolgoročne vzdržnosti slovenskega pokojninskega sistema. Mentor je bil izr. prof. dr. Andrej Bertoncelj, somentor pa prof. dr. Primož Dolenc. Glavni namen doktorske disertacije je razviti dinamični mikrosimulacijski model za Slovenijo, ki omogoča oceno učinka sprememb pokojninske zakonodaje, sprememb v demografskih gibanjih in sprememb na trgu dela na raven pokojnin in javnofinančno vzdržnost slovenskega pokojninskega sistema. Natančno je pojasnjena izgradnja demografskih modulov, modulov trga dela in pokojninskih modulov, ki tvorijo celoto modela. Ključna ugotovitev na podlagi rezultatov modela je, da sedanji pokojninski sistem ni vzdržen in da bo v prihodnje potrebna reforma pokojninskega sistema, ki bo zagotovila višjo dejansko starost ob upokojevanju.

Dr. Mirela Kljajić Dervić je zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Model dejavnikov vpliva na uspešnost managementa znanja, ki je nastala pod mentorstvom prof. dr. Roberta Biloslava. V nalogi je predstavljen sistemski pristop k opredelitvi ključnih dejavnikov uspeha managementa znanja in razvoj modela managementa znanja za potrebe gospodarskega okolja države v razvoju, ki ga ni zaslediti v razpoložljivi strokovni literaturi. Doktorska disertacija prinaša izvirni teoretični in raziskovalni prispevek na področju managementa znanja in vplivnih dejavnikov na uspešnost managementa znanja. Prispevek disertacije je tudi v prenosu teoretičnega modela uspešnega managementa znanja v bosanski gospodarski prostor in njegovo preverjanje.

Dr. Jani Hojnik, dr. Nataši Kump in dr. Mireli Kljajič Dervič iskreno čestitamo in jim želimo veliko uspehov na nadaljnji znanstveni poti.

26. oktober 2016 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo