Promovirani štirje novi doktorji znanosti

Na svečani promociji novih doktorjev znanosti Univerze na Primorskem, ki je potekala v četrtek, 8. decembra 2016, so bili promovirani tudi štirje s Fakultete za management: dr. Romana Martinčič, dr. Vojko Kaluža, dr. Katja Lautar in dr. Aniko-Noemi Turi.

Dr. Romana Martinčič je zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Stili vodenja v procesih spreminjanja: primer slovenskih bolnišnic, ki je nastala pod mentorstvom prof. dr. Roberta Biloslava.

V disertaciji je obravnavano področje vodenja sprememb v bolnišnicah. Stili vodenja so merjeni s standardiziranim MLQ – 5X vprašalnikom. Vrste sprememb so merjene na podlagi lastne konceptualizacije radikalno temeljnih, radikalno perifernih, inkrementalno temeljnih in inkrementalno perifernih sprememb. Uporabljene so metode kvalitativnega in kvantitativnega raziskovanja. S skupinskimi intervjuji je na vzorcu 24. fokusnih skupin (131 udeležencev) iz osmih slovenskih bolnišnic pridobljen globok vpogled v značilnosti procesa vodenja sprememb in vrste uvedenih sprememb. S kvantitativnim delom raziskave so na vzorcu 294 zaposlenih proučeni stili vodenja in njihova povezanost z vrstami sprememb ter uspešnost uvedenih sprememb. Transformacijski in transakcijski stil vodenja sta prepoznana kot uspešna pri vodenju inkrementalnih sprememb, pasivni stil pa kot neuspešen. Na osnovi teoretičnega poznavanja in izsledkov raziskave je predlagan model vodenja sprememb v bolnišnicah.

Dr. Vojko Kaluža je zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Vpliv dejavnikov človeškega kapitala in organizacijske klime na uspešnost poslovanja turističnih agencij, ki je nastala pod mentorstvom prof. dr. Štefana Bojneca.

Doktorska disertacija raziskuje vpliv dejavnikov ČK kapitala in organizacijske klime (OK) na uspešnost poslovanja TA in njihovih poslovalnic v Sloveniji. Glede na SKD je njihova glavna dejavnost organiziranje potovanj, potovalnih agencij ali rezervacij in drugih s potovanji povezanih dejavnosti. Kvantitativna raziskava temelji na analizi pisnih vprašalnikov na osnovi vzorca 103 TA in njihovih poslovalnic, kjer je sodelovalo 336 anketirancev, ki so bili glede na funkcijo zaposlitve lastniki/managerji/vodje in drugi zaposleni. Celotni strukturni model ponazarja povezanost ČK in OK z uspešnostjo poslovanja TA. Raziskava kaže, da obstaja povezanost med vključenimi spremenljivkami konstrukta ČK in konstrukta OK, prav tako pa tudi povezanost med spremenljivkami konstrukta ČK in spremenljivkami konstrukta OK ter uspešnostjo poslovanja.

Dr. Katja Lautar je zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom  Učinkovitost politike spodbujanja konkurenčnosti v Sloveniji, ki je nastala pod mentorstvom prof. dr. Matjaža Novaka.

Tema doktorske disertacije je proučevanje (ne)učinkovitosti slovenske politike spodbujanja konkurenčnosti v obdobju 2006–2012. Na podlagi deskriptivne analize o povezavi med rastjo in razvojem države je z metodama DEA in SFA proučenih pet hipotez; na makro ravni držav in mikro ravni za vzorec podjetij, za 5 skupin dejavnosti, in sektor 25 (proizvodnja kovinskih izdelkov razen strojev in naprav). Izračunano tehnično in stroškovno mejo učinkovitosti panela podjetij (ali držav) presojamo z vidika državnih pomoči. Z razliko v razlikah preučimo vpliv politike spodbujanja konkurenčnosti, ki dviguje učinkovitost podjetjem (povprečno za 0,03 % po prejeti državni pomoči v tekočem in predhodnem letu).

Dr. Aniko-Noemi Turi je zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom  The Influence of the International Labour Law Principles Concerning Social Dialogue on Management Strategies (Vpliv mednarodnega delovnega prava o socialnem dialogu v strategiji managementa), ki je nastala pod mentorstvom prof. dr. Zvoneta Vodovnika.

Doktorska naloga proučuje kako lahko načela mednarodnega delovnega prava pozitivno vplivajo na vodstvene strategije preko socialnega dialoga. Socialni dialog zagotavlja komunikacijsko platformo med socialnimi partnerji in s tem dejansko ustvarja družbeno-gospodarski in družbeni razvoj. Poleg tega je socialni dialog ključni instrument pri načrtovanju družbenega razvoja, usklajevanja različnih interesov ter preprečevanja in reševanja sporov med socialnimi partnerji. Na podlagi analize mednarodnih pravnih aktov, njihove ugotovljene vrednosti in študije raziskav, je ena izmed najpomembnejših dodanih vrednosti socialnega dialoga razvoj zaupanja med socialnimi partnerji, ki so ključnega pomena za prihodnja delovnega razmerja.

 

Novopromoviranim doktorjem znanosti iskreno čestitamo in jim želimo veliko uspehov na nadaljnji znanstveni poti.

9. december 2016 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo