Interni razpis za kadrovsko štipendijo za študente Fakultete za management

Univerza na Primorskem
Fakulteta za management

 

objavlja

  

INTERNI RAZPIS ZA KADROVSKO ŠTIPENDIJO
V PODJETJU DINIT d.o.o. ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017

 

Fakulteta za management Univerze na Primorskem vabi študente, vpisane v študijski program 1. ali 2. stopnje Management, ter študente, vpisane v študijski pogram 2. stopnje Ekonomija in finance, da se prijavijo na interni razpis za kadrovsko štipendijo v podjetju Dinit d.o.o. za študijsko leto 2016/2017. Razpis za kadrovsko štipendijo je namenjena izključno študentom Fakultete za management.

Predmet razpisa

Predmet razpisa je izbor študentov za kadrovsko štipendijo v Dinitu za študijsko leto 2016/2017.

Pogoji za prijavo na razpis

Na razpis se lahko prijavijo:

  • študenti, ki obiskujejo študijski program 1. stopnje Management in absolventi, razen vpisani v prvi letnik, katerih povprečna ocena znaša 8 ali več,
  • kandidati, ki se bodo ali so se vpisali v 1. letnik študijskih programov 2. stopnje Management ali Ekonomija in finance, katerih povprečna ocena študija na predhodni stopnji znaša 8 ali več,
  • študenti, ki obiskujejo študijski program 2. stopnje Management in absolventi, katerih povprečna ocena znaša 8 ali več,
  • študenti, ki obiskujejo študijski program 2. stopnje Ekonomija in finance in absolventi, katerih povprečna ocena znaša 8 ali več.
  • študenti oz. kandidati, ki imajo znanje in zanimanje na področju financ in računovodstva, bančništva, informatike in projektnega vodenja, ter znanje angleškega jezika, zaželeno tudi italijanskega.

Na razpis se ne morejo prijaviti študenti oz. kandidati, ki:

  • so v rednem delovnem razmerju ali
  • so prijavljeni pri Zavodu RS za zaposlovanje kot brezposelne osebe.

Prijava na razpis

Študenti oz. kandidati morajo svoj interes izraziti z vlogo (Obrazec 1).

Vlogi morajo biti obvezno priložena naslednja dokazila:

  • dokazilo o povprečni oceni za letnik oziroma celoten študij,
  • življenjepis Europass,
  • izjava kandidata, da ni v rednem delovnem razmerju in da ni prijavljen pri Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje kot brezposelna oseba (Obrazec 2),

Postopek izbire

V celoti izpolnjene vloge morajo na naslov Univerza na Primorskem, Fakulteta za management, Cankarjeva 5, 6000 Koper, prispeti v zaprti ovojnici, vidno označene z napisom »Prijava na interni razpis za kadrovsko štipendijo – NE ODPIRAJ«. Na ovojnici mora biti označen točen naslov pošiljatelja. Vloge so lahko predložene od objave tega razpisa dalje po pošti (upošteval se bo datum oddaje na poštnem žigu) ali osebno oddane na sedež UP FM (sprejemna pisarna v pritličju, Cankarjeva 5, 6000 Koper) od ponedeljka do petka med 8. in 12. uro.

 

Rok za oddajo vloge je 20. maj 2016.

 

Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v maju 2016.

Prepozne in nepravilno označene vloge se vrnejo naslovniku. 

Komisija za odpiranje vlog bo v treh delovnih dneh po odpiranju vlog pisno pozvala k dopolnitvi vlog tiste študente, ki so oddali nepopolne vloge. Dopolnitve morajo biti oddane v roku petih dni po prejemu zahteve za dopolnitev. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v zahtevanem roku, komisija za odpiranje vlog s sklepom zavrže.

Postopek odpiranja vlog je zaključen, ko komisija za odpiranje vlog zbere vse popolne vloge in poteče rok za oddajo dopolnitev.

Študenti bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v mesecu dni od prejetja zadnje popolne vloge na razpis. Z izbranimi študenti bo Dinit opravil razgovore ter nazadnje izbral kandidata za kadrovsko štipendijo.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije in pomoč pri pripravi vloge vam je na voljo ga. Ksenija Bažon po e-pošti ksenija.bazon@fm-kp.si ali po telefonu 05 610 20 34.

 

Razpis Obrazec 1 Obrazec 2

9. maj 2016 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo