Štefan Bojnec

Kratek življenjepis

Prof. dr. Štefan Bojnec je redni profesor za ekonomijo in predstojnik katedre za ekonomijo na Fakulteti za management Univerze na Primorskem. Kot raziskovalec in gostujoči profesor je deloval na več inštitutih in univerzah v več državah v Evropi, v ZDA in v Aziji. Njegova raziskovalna in pedagoška področja so: ekonomika podjetja, mednarodna ekonomija, teorija in analiza strukture trga, zgodovina ekonomske misli, ekonomska politika, sektorske ekonomike (kmetijstvo in okolje, turizem, energetika, izobraževanje in zaposlovanje, obramba in mir, druge industrijske in storitvene dejavnosti), regionalni razvoj in razvoj podeželja ter trajnostni razvoj gospodarstva. Sodeloval je pri več domačih in tujih raziskovalnih projektih, vključno pri več projektih EU-Phare ACE in projektih EU-COST ter EU projektih 7. okvirnega programa. Nadalje je sodeloval pri več multilateralnih in bilateralnih projektih z različnimi državami. Bil je tudi član več ekspertnih skupin, na primer pri Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj, Evropski komisiji, Združenih narodih (ZN), Svetovni banki in Nemški družbi za tehnično sodelovanje (GTZ). V letih 1996-1997 je bil zaposlen na Organizaciji ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO). Njegova bibliografija obsega okrog 1.700 bibliografskih zapisov, od tega okrog 290 izvirnih znanstvenih člankov v mednarodnih znanstvenih revijah, več kot 135 objav v vodilnih svetovnih znanstvenih (JCR, SNIP, WoS) revijah in več kot 150 objav v revijah Scopus večinoma kot edini avtor ali skupaj z enim soavtorjem ter pri enem z več kot s tremi soavtorji. V letu 2008 je prejel Zoisovo priznanje za pomembne znanstvenoraziskovalne dosežke na področju ekonomije. Poleg zaključenih šestnajstih mentorstev in štirih somentorstev pri doktorski disertaciji je bil mentor pri štiriinpetdesetih (znanstvenih) magistrskih nalogah, več bolonjskih magistrskih nalogah in diplomskih nalogah. Bil je mentor osmim mladim raziskovalcem, od tega jih je sedem zaključilo usposabljanje, en pa se še usposablja. Društvo mladih raziskovalcev Slovenije ga je v zadnjih letih uvrščalo v najožji finalni izbor najboljših mentorjev doktorskim študentom za Mentorja leta. Prejel je več priznanj doma in v tujini, med njimi »častni profesor« National University of Life and Environmental Sciences iz Ukrajine v Kijevu.

Izobraževanje

Študijsko leto 2019/20

Raziskovanje

Referenčne objave

BOJNEC, Štefan. 2016. Dual-use products export multipliers with the indirect effects. Technological forecasting and social change 102:287–296.

BOJNEC, Štefan, FERTŐ, Imre. 2015. Agri-food export competitiveness in European Union countries. Journal of common market studies 53(3): 476492. 

BOJNEC, Štefan, FERTŐ, Imre. 2014. Forestry industry trade by degree of wood processing in the enlarged European Union countries. Forest Policy and Economics 40:3139. 

Osebna bibliografija

Projekti

Integrirana kmečka ekonomija na Slovenskem v primerjalni perspektivi (16.–19. stoletje)

Katedre
Habilitacije

redni profesor za področje ekonomije

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo