FREM 2007

Znanje: teorija in praksa

4. študentska konferenca UP FM

20. november 2007

Koper - Celje - Škofja Loka 

Konferenca je namenjena predstavitvam dosežkov študentov, diplomantov in drugih mladih (dijakov, zaposlenih, raziskovalcev), kot so: raziskovalne naloge, poslovni primeri in projekti, poslovni načrti, diplomska, specialistična in magistrska dela, ki rešujejo poslovne probleme. 

Konferenca je tudi priložnost, da udeleženci dobijo povratno informacijo o svojem delu in da vzpostavijo stike z drugimi, ki se srečujejo s podobnimi področji raziskovanja.

Vabilo

Navodilo za oddajo prispevkov

Prijave

Program 4. študentske konference FREM'07 se bo odvijal na lokacijah:

- v Kopru na sedežu fakultete, Cankarjeva 5 in na Trgu Brolo;

- v Škofji Loki v prostorih bivše vojašnice, Partizanska 1;

- v Celju na študijskem središču, Ljubljanska cesta 5a.

PROGRAM 4. ŠTUDENTSKE KONFERENCE FREM'07, TOREK 20. 11. 2007

Koper

16:00-17:30 Plenarno srečanje: Management znanja in kadrov – vodi doc. dr. Mirko Markič

 • Klara Dodič Pegan: Pristojnosti managementa pri upravljanju z znanjem zaposlenih
 • Iris Podobnik: Vloga organizacijske kulture na prenos znanja
 • Marijana Pregarac, Dejan Šraml: Problem absentizma, gibanja in konkretne rešitve v Sloveniji in državah Evropske unije
 • Marijana Pregarac, Tina Bratkovič: Pogajalske taktike in pogajanje kot življenjska spretnost

17:30-17:45 Odmor

17:45-19:00 Sekcija 1: Ekonomski in pravni vidiki managementa – vodi Drago Papler

 • Drago Papler: Zelena elektrika z vidika spodbujanja za doseganje cilja 20% deleža obnovljivih virov energije do leta 2020
 • Sead Muharemovič: Management in varstvo okolja
 • Anton Jankovič: Predstavniki zaposlenih v nadzornem svetu in upravnem odboru skozi prizmo pravnih izhodišč in praktičnih izkušenj

 17:45-19:00 Sekcija 2: Management trženja – vodi pred. mag. Doris Gomezelj Omerzel

 • Primož Likar: Spletno oglaševanje in marketing
 • Gregor Šušmelj: Prepoznavnost blagovne znamke Gavrilović na slovenskem trgu
 • Beti Reisman: Inovativni pristopi v turizmu

 17:45-19:00 Sekcija 3: Management informatike – vodi Dejan Šraml

 • Dejan Šraml: Poslovanje brez papirja
 • Vlasta Mozetič: Ustvarjanje znanja v organizaciji 2.0
 • Matej Rebec: Ogrožanje varnosti v elektronskem poslovanju
 • Karmen Cotič Peras, Barbara Hrvatin: Ocena uspešnosti podjetja

Škofja Loka

16:00-17:45 Plenarno srečanje: Ekonomski in pravni vidiki managementa – vodi izr. prof. dr. Janez Šušteršič

 • Vita Medvešek: Dva pogleda na razvoj: uresničevanje neoklasične teorije in heterodoksnih teorij na primeru Tajvana in Argentine
 • Matjaž Rihtaršič: Selitev avtomobilske industrije v BIH
 • Evelyn Filip: Novosti v sistemu upravljanja strukturnih skladov v Sloveniji v programskem obdobju 2007 – 2013 in ocena možnih vplivov na javni sektor
 • Boštjan Rus: Socialni sporazum - temelj za uspešen gospodarski razvoj Slovenije
 • Jagoda Vitez: Uveljavljanje enakih možnosti med spoloma
 • Majda Repnik: Nedoseganje standardnih delovnih rezultatov iz vzroka nesposobnosti in malomarnosti

17:45-18:00 Odmor

18:00-19:30 Sekcija 1: Management kakovosti – vodi asist. mag. Mojca Prevodnik

 • Vera Fois: Managerski sistem kakovosti Six Sigma skozi perspektivo bratovščin
 • Kristina Knific: Poslovni rezultati in izkušnje poslovno odličnih organizacij po implementaciji modela EFQM
 • Leon Košir: S sistemom stalnih izboljšav do uresničevanja ambicioznejše vizije
 • Damjana Žun: Skrb za paciente in pritožni sistem v Osnovnem zdravstvu Gorenjske
 • Peter Kodre: Raziskava zadovoljstva uporabnikov s storitvami elektronskega poslovanja v železniškem tovornem prometu

 18:00-19.00 Sekcija 2: Management izobraževanja – vodi Mojca Bukovnik

 • Mojca Bukovnik: Učitelji kot menadžerji discipline v razredu
 • Ambrož Demšar: Starši elektronske delavnice (še) ne sprejemajo – kaj zdaj
 • Petra Rus: Mednarodna ekološka gimnazija Bovec

 18:00-19:30 Sekcija 3: Podjetništvo in management – vodi Vasja Roblek

 • Vasja Roblek: Poslovni primer: Razvoj podjetniške poslovne mreže
 • Darko Prezelj: Strategija razvoja CP Kranj
 • Sandra Radoš Krnel: Management in organizacija 3. konference o alkoholni politiki, kot del evropskega projekta »Building Capacity«
 • Igor Škof: Enotni E-osebni identifik@cijski dokument – ekonomski vidik uvedbe
 • Vita Medvešek: Masovna individualizacija: primer podjetja Cetis, d.d.

Celje

16:00-17:30 Plenarno srečanje: Management in razvoj podjetij – vodi viš. pred. mag. Zlatka Meško Štok

 • Davorin Rogina, dr. Dušan Vodeb: Izgradnja gospodarskega središča Noordung na Koroškem
 • Urška Travner: Presoja uporabe trženja s hkratno podporo dobrodelnim namenom - primer programa Gorenje Crystallized with Swarovski
 • Aleksander Strašek: Management tehnologij v orodjarstvu
 • Elvir Marinko: Mednarodno podjetništvo - ustanovitev podjetja Ra&La d.o.o. v BiH s strani Pivovarne Laško in Radenske
 • Stanislav Blagotinšek: Idejna zasnova izločitve programov iz invalidskega podjetja

17:30-17.45 Odmor

17.45-19:00 Sekcija 1: Management kadrov in znanja – vodi Nuša Pohlin Schwarzbartl

 • Nuša Pohlin Schwarzbartl: Komunikacija z zaposlenimi v neprofitni organizaciji
 • Simona Videnšek, izr. prof. dr. Metod Černetič: Pripravništvo fizioterapevtov v Sloveniji
 • Aleksander Brglez: Mobbing na delovnem mestu
 • Blanka Žerjav: Vloga delodajalca pri preprečevanju nasilja na delovnem mestu
 • Mojca Klemenčič: Management stresa v računovodstvu in reviziji

 17.45-19:00 Sekcija 2: Management informatike – vodi Miha Žove

 • Miha Žove: Možnosti uporabe ARIS pristopa pri upravljanju poslovnih procesov podjetja - predlogi za Skupino Gorenje
 • Dragica Mazej: Uvedba E-poslovanja na Občini Črna na Koroškem
 • Dušan Bihar: Prenova sistema kartice Zdravstvenega zavarovanja
 • Tomaž Koman: Dimenzijsko modeliranje
 • Miha Žove: Informacijska učinkovitost trga športnih stav za tekme prve angleške nogometne lige v sezoni 2005/06

 19:00-20:30 Sekcija 3: Management izobraževanja in znanja – vodi Romana Martinčič

 • mag. Romana Martinčič: Management sprememb: študija primera vodenja sprememb v izobraževalni organizaciji
 • Zvonka Kladnik: Vodenje za učenje – management znanja
 • Andreja Banič Zebec: Managerske igre
 • Romana Bohak Farič: Načrtovanje programa za ureditev multimedijske učilnice
 • Alenka Jurič: Odložene šolnine v Avstraliji

 19.00-20.00 Sekcija 4: Finančni management – vodi Mitja Sevšek

 • Mitja Sevšek: Prisilna poravnava ali stečaj? Vloga računovodskih izkazov pri odločanju
 • Andreja Meža: Model kratkoročnega finančnega načrtovanja v gradbenem podjetju
 • Andraž Krušič: Naložbeno življenjsko zavarovanje-zavarovanje ali naložba 

Družbena omrežja

Raziskovanje

Kazalo