FREM 2008

Znanje: teorija in praksa

5. študentska konferenca UP FM

19., 20. in 22. november 2008

Koper - Celje - Škofja Loka - Portorož

Študentska konferenca - Festival raziskovanja ekonomije in managementa ali krajše FREM je namenjena predstavitvam dosežkov študentov, diplomantov in drugih mladih. Ti lahko na konferenci predstavijo svoje raziskovalne naloge, projekte, poslovne primere, poslovne načrte ter diplomska, specialistična in magistrska dela, ki rešujejo poslovne probleme.

FREM je priložnost, da udeleženci predstavijo svoje prispevke ter dobijo povratno informacijo o svojem delu in tako vzpostavijo stike z drugimi, ki raziskujejo na podobnih področjih.

Vabilo

Navodila za pripravo prispevkov

Program 5. študentske konference FREM'08 se bo odvijal na lokacijah:

- v Kopru na sedežu fakultete, Cankarjeva 5 in na Trgu Brolo;

- v Škofji Loki v prostorih bivše vojašnice, Partizanska 1;

- v Celju na študijskem središču, Ljubljanska cesta 5a;

- v Portorožu v kongresenem centru Bernardin. 

PROGRAM 5. ŠTUDENTSKE KONFERENCE FREM'08

Koper, sreda 19. 11. 2008 

VELIKA PREDAVALNICA

16:00-17:00 Plenarno zasedanje - vodi izr. prof. dr. Štefan Bojnec

 • Drago Papler, izr. prof. dr. Štefan Bojnec: Projekt OVE 2020: konkurenčnost in viri energije (predstavitev rezultatov projekta)
 • Vasja Roblek: Primer izpeljave analize besedila v kvalitativni raziskavi
 • Dejan Šraml: Posledice globalizacije skozi izbrana poglavja kapitalizma in postkapitalizma

17:00-19:00 Sekcija: Management v izobraževanju in zdravstvu - vodi izr. prof. dr. Anita Trnavčevič

 • Renata Štefančič: Osnovna šola - premik tradicionalne organizacije k učeči se organizaciji
 • Nadja Pahor Bizjak: Kam usmeriti prizadevanja za dvig kakovosti po mnenju delavcev šole
 • Martina Praljak: Motivacija učiteljev za dodatno izobraževanje in s tem za strokovni razvoj
 • Andreja Jesenko: Kompetence učiteljev za kakovostno poučevanje
 • Suzana Rot: Izzivi managementa v zdravstvenih organizacijah
 • Liljana Petruša: Kadrovska funkcija in promocija zdravja na delovnem mestu - z roko v roki

 

PREDAVALNICA P3

17:00-18:00 Sekcija: Management informatike - vodi doc. dr. Viktorija Sulčič

 • Tomaž Krstič: E-glasbeno izobraževanje, upravljanje in uporabljanje E-gradiv
 • Martin Jakša: Informacijska tehnologija v organizaciji
 • Suzana Vičič: E-naročanje na zdravniške preglede v Sloveniji
 • Jana Štolfa: Učinkovito obvladovanje procesov v računovodskih servisih s pomočjo spletnih poslovnih rešitev

18:00-20:30 Sekcija: Management - vodi doc. dr. Doris Gomezelj Omerzel

 • Tina Puhar: Vključevanje kulturne dediščine v turizem s prezentacijo arheološkega najdišča Simonov zaliv v Izoli
 • Gregor Koglot: Nogomet kot produkt
 • Tadej Grah: Vodenje glasbene skupine
 • Nataša Zerbo: Nabavna funkcija kot ena pomembnejših poslovnih funkcij v organizaciji
 • Emil Bizjak: Uvedba neprekinjenega poslovanja v organizacijo
 • Tanja Zakrajšek Pucelj: Optimizacija transporta trgovskega blaga z uporabo sistemskih rešitev
 • Peter Martinčič: Vpliv neverbalne komunikacije na uspeh v poslovnem komuniciranju
 • Franko Špacapan: Management tehnologij in inovativnosti v primeru smotrne rabe energije

 

PREDAVALNICA P4

17:00-19:00 Sekcija: Management človeških virov in zaposlovanja - vodi viš. pred. dr. Valentina Franca

 • Damijana Kravanja: Klasični in sodobni managerji
 • Marijana Pregarac: Uporaba kontrolne teorije pri ravnanju s človeškimi viri
 • Brigita Stergar: Motiviranje zaposlenih z različnimi psihološkimi pogodbami
 • Nataša Jerina: Kompetence ter osebnostne in razširjene mreže v avstrijskih organizacijah
 • Tina Rankel: Odločanje in eliminacija posledic
 • Janja Turk: Aktivna politika zaposlovanja mladih (Primer dobre prakse: PUM - projektno učenje za mlade)
 • Bernarda Krištof: Fleksibilne oblike zaposlitve - negotove oblike zaposlitve

19:00-20:30 Sekcija: Finančni management - vodi pred. mag. Igor Stubelj

 • Gregor Šušmelj: Skladi tveganega kapitala
 • Jernej Križmančič: Managerski prevzemi podjetij
 • Bruna Pahor: Osebni stečaj in stečaj zapuščine
 • Miljan Stevanović: Kako igralnice predvidijo zaslužek?
 • Karmen Markoja: Vrednotenje ustroja notranjih kontrol s pomočjo COSO metode v trgovskem podjetju

 

Škofja Loka, četrtek 20. 11. 2008 

15:45   Odprtje konference - izr. prof. dr. Štefan Bojnec

          Razporeditev v sekcije 

VELIKA PREDAVALNICA - A

16:00-20:30 Sekcija: Finančni management - vodi pred. mag. Igor Stubelj

 • Aleksandra Radelj: Analiza finančne krize
 • Janez Mohorko: Sekuritizacija - krivec za zlom nepremičninskega trga in pretrese na finančnem trgu
 • Bijanka Pavšič: Kako se zavarovati pred izgubami v časih borzne krize?
 • Jernej Bizjak: Vpliv naložbenih certifikatov na tečaje delnic na ljubljanski borzi
 • Nataša Kušar: Črpanje evropskih sredstev: analiza stanja EPD 2004-2006 ter primerjava NFP 2007-2013, s poudarkom na regionalnih razvojnih programih
 • Marjeta Sternad: Postopki in ključni elementi v posamezni fazi priprave vloge za pridobivanje kohezijskih sredstev - področje komunalne infrastrukture
 • Radovan Srša: Izterjava zapadlih terjatev
 • Mirko Jenko: Učinkovito upravljanje obratnega kapitala
 • Matej Gregurovič: Model vrednotenja investicijskih projektov
 • Gregor Štrubelj: Obdavčitev izvedenih finančnih instrumentov
 • Damjana Žun: Notranja revizija s stališča upravljanja s sredstvi na področju javnega zdravstva
 • Breda Bregar: Pozicioniranje novega investicijskega življenjskega zavarovanja

 

VELIKA PREDAVALNICA - B

16:00-20:30 Sekcija: Management - vodi izr. prof. dr. Cene Bavec

 • Tom Rot: Organizacijska kultura podjetja
 • Alijana Lepšina: Strategija managementa človeških virov v javnem zavodu
 • Sandra Ravbar: Ugotavljanje in ocenjevanje delavčeve uspešnosti s pomočjo izvajanja letnih razgovorov
 • Renato Čižmešija: Zavajanje pri pogajanjih
 • Marija Karačić: Laž in laganje: pomen, zaznavanje in vloga v managementu
 • Anica Vrhovec: Osebna odličnost pri komuniciranju in pogajanjih
 • Andreja Preskar: Mobing
 • Tatjana Rihtaršič: Etično potrošništvo v mednarodnem poslovanju - pravična trgovina
 • Primož Dobovšek: Skrivnostno nakupovanje - kaj, kako, za koga in na kakšen način?
 • Nikola Nikoforov: Vloga blagovne znamke v strateškem managementu sodobnih podjetij
 • Mateja Maganja: Informacijska podpora projektnemu delu v Bolnišnici Golnik - KOPA
 • Damjana Nastran Goršek: Obvladovanje razvojnega procesa v poslovni enoti produkti in rešitve podjetja Iskratel
 • Darko Pirc: Promocija prostovoljne privolitve pri izpolnjevanju zahtev na področju managementa varnosti in zdravja pri delu

 

RAČUNALNIŠKA UČILNICA

16:00-20:30 Sekcija: Pravni vidiki managementa - vodi prof. dr. Zvone Vodovnik

 • Boštjan Rus: Ekonomsko socialni svet in vpliv managerjev v procesu kolektivnih dogovarjanj
 • Helena Janežič: Vloga managerjev pri kolektivnih pogajanjih na nacionalni ravni
 • Dragana Spasojevič Štrucl: Načelo tripartizma na področju delovnih razmerij
 • Žani Vračun: Statusne spremembe: Vpliv združitve gospodarskih družb na pravni položaj delavcev
 • Igor Podbrežnik: Vloga managerja v industrijskem sporu
 • Marko Bohinec: Uvedba sistema plač v javnem sektorju z vidika manjše lokalne skupnosti na primeru občine Preddvor
 • Jagoda Vitez: Pravičnost plač v javnem sektorju
 • Lovro Dretnik: Plače managerjev v javnem sektorju
 • Vera Fois: Izobraževanje v sistemu flexi-curity kot pravica in obveznost delavcev
 • Nataša Zvonar Dečman: Osebni stečaj

 

MALA UČILNICA

16:00-19:00 Sekcija: Ekonomski vidiki managementa - vodi izr. prof. dr. Štefan Bojnec

 • Drago Papler, izr. prof. dr. Štefan Bojnec: Projekt OVE 2020: konkurenčnost in viri energije (predstavitev rezultatov projekta)
 • Aleksander Mervar: Omejene možnosti Slovenije pri sprejemanju in izvedbi dolgoročne strategije zagotavljanja stroškovno najnižjih slovenskih virov za proizvodnjo električne energije
 • Gašper Pečkaj: Teoretični vidiki internacionalizacije podjetij
 • Ervin Rošer: Mednarodne podjetniške priložnosti na trgih jugovzhodne Evrope
 • Aleš Štubler: Javna dela kot najpomembnejša oblika aktivne politike zaposlovanja
 • Rok Pušavec: Zaposlovanje mladih
 • Adrijana Može: Končno, zaposlitev tudi invalidom
 • Renata Bezek: Družinsko podjetje ter vloga ženske v njem

19:00-20:30 Sekcija: Management izobraževanja in znanja - vodi doc. dr. Justina Erčulj

 • Barbara Komel: Evalvacija šolskega matematičnega tekmovanja Kenguru
 • Julijana Prevc: Ekonomska učinkovitost šolske knjižnice
 • Branka Vodopivec: Evidenca zbiranja podatkov o učencih na OŠ v Kranju
 • Ivanka Kušar: Znanje - obvladovanje znanja
 • Bernarda Krištof, Natalija Jovanović: Usposabljanje za vse starosti - finančna sredstva EU
 • Ambrož Demšar: Slovenski učbeniški skladi in učbeniški sistem v Avstriji

 

Celje, četrtek 20. 11. 2008

 

15:45   Odprtje konference - izr. prof. dr. Janez Šušteršič

          Razporeditev v sekcije

 

VELIKA PREDAVALNICA

16:00-18:00 Sekcija: Management - vodi doc. dr. Mitja Ruzzier

 • Bernardka Žvorc: Kultura podjetja
 • Miha Žove: Vloga upravljavcev sprememb v projektih upravljanja s spremembami
 • Bojan Brežnik, Sabina Pajek: Širitev poslovanja podjetja Tuš Holding d.o.o.
 • Matjaž Kežman: Razvoj trga Makedonije za montažna gradbena podjetja
 • Anja Ristovič: Klub potrošnikov - ključ do zvestobe
 • mag. Tina Vukasovič: Konceptualni model strateškega repozicioniranja blagovne znamke - študija primera
 • Polona Frajzman: Masovna individualizacija (Mass Custumization) v turističnem gospodarstvu
 • Bojana Županc: Masovna individualizacija na primeru obnovljivih virov energije - modri energiji

18:00-20:30 Sekcija: Management - vodi viš. pred. mag. Zlatka Meško Štok

 • Mateja Cverlin: Model managementa kakovosti v podjetju
 • Violeta Trontelj: Dobri medsebojni odnosi v organizaciji kot pogoj za njeno uspešnost
 • Stane Pajk: Optimiziranje vzdrževalne dejavnosti
 • Lidija Murk: Management projekta elektronsko poslovanje s carino
 • Urška Travner: Vrste zavajanj pri pogajanjih in kako se odzvati nanje
 • Rudi Puconja: Govorice - oblika komuniciranja
 • Petra Gerjevič: Nabavna funkcija podjetja
 • Mirko Horvat: TMP kot najpomembnejši metodološki okvir učinkovite proizvodnje
 • Marko Podbreznik: Management proizvodnje v proizvodnem podjetju
 • Simona Videnšek: Prepoznavnost fizioterapevtskega poklica skozi oči uporabnika fizioterapevtskih storitev v UKC Maribor
 • Primož Vrenk: Podlaga za odločitev najvišjega managementa o razvoju velikopanelnega SSE

 

MALA PREDAVALNICA

16:00-18:00 Sekcija: Management kadrov - vodi doc. dr. Kristjan Musek Lešnik

 • Karmen Verle: Organizacijska struktura in zadovoljstvo zaposlenih
 • Marko Cvetko: Analiza kakovosti delovnega zadovoljstva v podjetju Cinkarna Celje d.d.
 • Natalija Klun: Povezanost komunikacije in zadovoljstva zaposlenih v zdravstvenem domu
 • Zlatko Zimet, Simona Videnšek: Mehki dejavniki uspešnosti v neprofitni organizaciji
 • Elvir Marinko: Motivacija zaposlenih
 • Karmen Kunstič: Matere motivacijske dejavnike izbrati pri vodenju v podjetju?
 • Sanela Musić: Motivacijski vpliv nagrajevanja zaposlenih v podjetju
 • Nadja Stegne: Odnos managementa do starejših delavcev

18:00-20:30 Sekcija: Management v izobraževanju - vodi izr. prof. dr. Andrej Koren

 • Simona Preglav: Motivi in ovire pri izobraževanju zaposlenih
 • Mojca Stropnik: Odnos zaposlenih in njihovega družbenega okolja do izobraževanja ob delu
 • Vesna Laissani: Izobraževanje ranljivih skupin - primeri dobre prakse
 • Zoran Janjetovič: Koncept učeče se organizacije po modelu FUTUR-O
 • Aleksander Brglez: Pomen managementa v učeči se organizaciji
 • Karmen Puconja: Vodenje učitelja za spodbudno učno okolje - podjetnostno poučevanje
 • Štefanija Kos Zidar: Sodelovalno učenje in ustvarjalnost učiteljev v praksi Vrtnarske šole Celje
 • Blanka Bizjak: Profesionalni razvoj učitelja in njegova odgovornost za odnose v razredu
 • Jasna Čot: Sodelovalno vodenje v projektu mreže učečih se šol
 • Aleksandra Soršak: Management v vzgojno izobraževalnem procesu - integracija disciplinskega managementa na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli v Mariboru

 

RAČUNALNIŠKA UČILNICA

16:00-18:00 Sekcija: Ekonomski vidiki managementa - vodi izr. prof. dr. Janez Šušteršič

 • Drago Papler, izr. prof. dr. Štefan Bojnec: Projekt OVE 2020: konkurenčnost in viri energije (predstavitev rezultatov projekta)
 • Franc Šprah: Postsocialistični razvoj Slovenije
 • Loreta Kosec Zorko: Socialne in vrednotne pasti gospodarske tranzicije v Sloveniji
 • Zdenka Fišer: Socialna politika v Evropski Uniji in v Sloveniji
 • Marjeta Eberl: Javno-zasebno partnerstvo kot instrument za krpanje proračunskih primanjkljajev
 • Blanka Žerjav: Finančna participacija delavcev v luči zakona o udeležbi delavcev pri dobičku
 • Tadeja Skok: Prožna varnost in odpravnine
 • mag. Gorazd Justinek: Razvoj ekonomske diplomacije

18.00-20.30 Sekcija: Finančni management - vodi izr. prof. dr. Janez Šušteršič

 • Vanja Vurcer Gosar: Predhodnice Evropske monetarne unije
 • Zvonko Fantinato: Hipotekarno zavarovanje terjatev ter nepremičninski trg v luči hipotekarne krize
 • Spomenka Kovačević: Operativno tveganje v banki
 • Jelka Jelšek: Kritična presoja notranjega revidiranja s poudarkom na revidiranju socialno varstvenih zavodov
 • Drago Baša: Pomen notranjerevizijske presoje kapitalske ustreznosti
 • Gregor Šolar: Viri financiranja malih podjetij
 • Robert Vodušek: Financiranje in zavarovanje kreditnega posla fizičnih oseb v banki Sparkasse d.d.

Družbena omrežja

Raziskovanje

Kazalo