Predstavitev Študentskega sveta UP FM

V prvi vrsti ŠS UP FM sestavljajo člani Študentskega sveta UP FM, to so preko volitev izvoljeni predstavniki študentov prvih treh letnikov na dodiplomskem študiju, predstavnik podiplomskega študija ter predstavnik celjskega študijskega središča UP FM. ŠS UP FM imenuje svoje predstavnike v organe fakultete (Senat UP FM, različne komisije Senata UP FM) ter druge organe (Študentski svet UP). Ti predstavniki so lahko člani ŠS UP FM ali pa tudi zunanji predstavniki - niso izvoljeni preko rednih volitev v ŠS UP FM, vendar morajo biti študenti fakultete.

 

Poleg samega ŠS UP FM, sodelujejo predstavniki ŠS UP FM še v glavnem organu odločanja fakultete, kjer se sprejemajo najpomembnejše odločitve o delovanju fakultete - Senatu UP FM. Tu ima ŠS UP FM dva predstavnika, ki zastopata mnenje študentov UP FM, preostali člani so profesorji fakultete. Predstavniki ŠS UP FM sodelujejo tudi v komisijah Senata UP FM. V Komisiji za študentske zadeve se ukvarjajo s študentskimi zadevami (npr. prošnje študentov za vpis), v Komisiji za kakovost se ukvarjajo s procesi za preverjanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževalni dejavnosti, tu je tudi Disciplinska komisija, kjer se ukvarjajo z disciplinskimi postopki zoper študente (primer: izrek opomina študentu za plagiatorstvo). Študent sodeluje tudi pri delu Upravnega odbora UP FM, organa, ki vodi predvsem poslovno-finančno plat upravljanja fakultete.

 

Predstavniki ŠS UP FM sodelujejo tudi zunaj fakultete in sicer v Študentskem svetu Univerze na Primorskem (ŠS UP), kjer je skupno 12 članov, po 2 iz vsake članice UP. V ŠS UP je po položaju izvoljen predsednik ŠS UP FM, drugega člana pa izvoli ŠS UP FM.

 

  • Predstavlja komunikacijsko vez med študenti in vodstvom fakultete
  • Zastopa pravice in interese študentov UP FM ter jih usmerja in podpira, ko potrebujejo pomoč
  • Oblikuje in zastopa mnenje študentov UP FM:

– daje mnenja in predloge o izobraževalni dejavnosti, študijskem procesu in kakovosti,

 na podlagi rezultatov študentske ankete daje mnenja o pedagoški usposobljenosti predavateljev in njihovem napredovanju

 v času volitev za dekana, daje mnenja o kandidatih

  • Sprejem in organizira program interesnih (obštudijskih) dejavnosti za študente UP FM v sodelovanju s skupnostjo študentov (ŠOUP, društva): žuri, okrogle mize, delavnice, ekskurzije, ...  Med odmevnejše interesne dejavnosti, ki jih ŠS UP FM organizira sodijo tradicionalne fakultetne prireditve: Brucovanje UP FM, Akademski ples UP FM, ter poletno Športno-družabno srečanje UP FM.

 

ŠS UP FM deluje preko rednih, izrednih ter dopisnih sej, o katerih se pišejo javno dostopni zapisniki. Redne in izredne seje so javne, tako se jih lahko udeleži zainteresirana študentska javnost, dopisne seje pa potekajo elektronsko.

Družbena omrežja

Študenti

Kazalo