Študenti s posebnimi potrebami

Študenti s posebnimi potrebami potrebujejo v študijskem procesu in v študijskem okolju različne prilagoditve, saj se srečujejo z ovirami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo učinkovito vključevanje in sodelovanje v študijskem procesu. Osrednjega pomena so prilagoditve študijskega procesa in študijskega okolja ter pomoč študentu s posebnimi potrebami, ko ta potrebuje pomoč druge osebe, da lahko izvaja določene naloge iz študijskega procesa.

 

Pravice in dolžnosti študenta s posebnimi potrebami

Študenti s posebnimi potrebami imajo poseben položaj oziroma pravice na več področjih, ki so opredeljene s  Pravilnikom o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem.

 

Pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami

Vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami lahko vloži študent dodiplomskega oziroma podiplomskega študija. Vloži jo ob vpisu v 1. ali višji letnik, in sicer v referat Fakultete za management na predpisanem obrazcu Vloga za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem (obrazec je priloga Pravilnika o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem).

K vlogi priloži ustrezna dokazila, ki so opredeljena v 8. členu Pravilnika o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem.

Študent lahko v primeru akutnega pojava primanjkljaja na določenem področju, ki lahko vpliva na opravljanje njegovih študijskih obveznosti v daljšem časovnem obdobju, izjemoma vloži vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami v referat Fakultete za management tudi med študijskim letom, in sicer praviloma ob začetku spomladanskega semestra.

O vlogah odloča Komisija Senata Univerze na Primorskem, pristojna za odločanje glede pridobitve statusov študentov s posebnimi potrebami.

 

Protokol uveljavljanja statusa študenta s posebnimi potrebami

Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami

Študent, ki dobi sklep o dodelitvi statusa študenta s posebnimi potrebami, se dodeli tutor učitelj, s katerim v sodelovanju pripravita individualiziran program podpore.

Tutorji učitelji in tutorji študenti študentom s posebnimi potrebami pomagajo z informacijami o pravicah in odgovornostih študenta s posebnimi potrebami ter možnostih prilagoditev pri študiju in prilagoditvi študijskega gradiva, pri komuniciranju s profesorji, z informacijami o pripravi na izpite ter razporeditvi študijskih obveznosti in obštudijskih dejavnostih.

 

Tutorji učitelji za študente s posebnimi potrebami

 

Družbena omrežja

Študenti

Kazalo