Razpis volitev v Študentski svet UP FM: rok za oddajo kandidatur

4. 12. 2017 | Fakulteta za management, Koper, Cankarjeva 5

Študentski svet Fakultete za management na podlagi 69. člena Pravil UP FM in na podlagi 12. člena Pravilnika o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic Univerze na Primorskem razpisuje volitve v ŠS UP FM, ki bodo potekale na sedežu fakultete v Kopru, 13. decembra 2017. Študentke in študenti, vabljeni k oddaji kandidatur!

Kdo lahko kandidira in voli?
Aktivno in pasivno volilno pravico (voliti in biti izvoljen) na volitvah za ŠS UP FM imajo vsi študenti FM, razen v primerih, kot je določeno v Pravilniku o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic Univerze na Primorskem.

Študent se na volišču izkazuje z veljavno študentsko izkaznico ali veljavnim potrdilom o vpisu skupaj z osebnim dokumentom. Nobenemu študentu, ki se izkaže z veljavnim dokumentom, se ne sme odreči glasovalna pravica, čeprav ni v evidenci vpisanih študentov. V takem primeru volilni odbor članice lastnoročno vpiše v evidenco vpisanih študentov.

Vsak študent ima pravico glasovati za vse prijavljene kandidate na volitve v ŠS UP FM v letnik, v katerega je vpisan. Med vsemi kandidati v posameznem letniku lahko študent glasuje za toliko kandidatov, kolikor je razpisanih mest za letnik.
 
Koliko mest je razpisanih v ŠS UP FM?
Razpisanih je 12 mest:
 • 2 mesti za 1. letnik dodiplomskega študija,
 • 2 mesti za 2. letnik dodiplomskega študija,
 • 2 mesti za 3. letnik dodiplomskega študija,
 • 3 mesta za študente podiplomskega študija,
 • 1 mesto za študente doktorskega študija,
 • 1 mesto za predstavnika študentov, ki so vpisani v študijske programe celjskega študijskega središča,
 • 1 mesto za predstavnika študentov, ki so vpisani v študijske programe škofjeloškega študijskega središča.
 
Če za katero od zgoraj omenjenih mest ne bo kandidatov, se mesto prepusti neizvoljenemu kandidatu z največjim številom glasov.
Če za volitve ne kandidira zadostno število študentov, kot je določeno v pravilniku, se razpis za volitve ponovno objavi.
 
Kdaj, kje in kako se bodo volitve izvedle?
Volitve se bodo izvedle v sredo, 13. decembra 2017, na sedežu fakultete v Kopru (Cankarjeva 5). Volišče bo odprto od 9. do 17. ure. Izvoljenih bo 12 članov ŠS UP FM.
 
Do kdaj lahko vložim kandidaturo in na kakšen način?
Rok za oddajo kandidature začne teči v sredo, 29. novembra 2017, in se izteče v ponedeljek, 4. decembra 2017.
 
Kandidatura mora vsebovati:
 • ime in priimek kandidata,
 • kontaktni naslov,
 • telefonsko številko,
 • potrdilo o vpisu na UP FM v študijskem letu 2017/2018,
 • mesto, na katerega kandidat kandidira,
 • datum,
 • lastnoročni podpis kandidata.
 
Kandidatura mora biti poslana po priporočeni pošti na naslov:
Študentski svet UP FM
UP Fakulteta za management
Cankarjeva 5
6000 Koper
 
Poleg naslova mora biti na vidnem mestu kuverte napisano tudi:
„Za volilno komisijo ŠS UP FM – ne odpiraj!“
 
Volilna komisija ŠS UP FM bo v sredo, 6. decembra 2017 potrdila vložene kandidature. Volilna komisija ŠS UP FM zavrže nepravočasne ali nepopolne kandidature.
 
28. november 2017 | FM | Študenti

Družbena omrežja

Kazalo