Razpis volitev v Študentski svet UP FM: rok za oddajo kandidatur

5. 3. 2021 23.00 | Fakulteta za management, Koper, Cankarjeva 5

Študentski svet Fakultete za management na podlagi 77. člena Statuta Univerze na Primorskem, 60. člena Pravil UP Fakultete za management z dne 30. 12. 2020, 20.,26. in 28. člena Zvis ter ob upoštevanju Pravilnika o načinu volitev članov študentskega sveta UP Fakultete za Management in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa Univerze na Primorskem in UP Fakultete za Management z dne 28. 10. 2020 ter Pravilnika o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic UP in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic UP (čistopis, spremembe: 002-26/20)

se razpisuje volitve v ŠS UP FM, ki bodo potekale v Kopru, na sedežu UP Fakultete za Management ali on-line v sredo, 31. 03. 2021.

 

RAZPIS (26. 2. 2021)  DOPOLNITEV RAZPISA (4. 3. 2021)  ČISTOPIS RAZPISA (4. 3. 2021)

Kdo lahko kandidira in voli?

Aktivno in pasivno volilno pravico (voliti in biti izvoljen) na volitvah za ŠS UP FM imajo vsi študenti FM, razen v primerih, kot je določeno Pravilniku o načinu volitev članov študentskega sveta UP Fakultete za Management in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa Univerze na Primorskem in UP Fakultete za Management.

Študent se na volišču izkazuje z veljavno študentsko izkaznico ali veljavnim potrdilom o vpisu skupaj z osebnim dokumentom. Nobenemu študentu, ki se izkaže z veljavnim dokumentom, se ne sme odreči glasovalna pravica, čeprav se ne nahaja v evidenci vpisanih študentov. V takem primeru volilni odbor članice lastnoročno vpiše v evidenco vpisanih študentov.

Vsak študent ima pravico glasovati za vse prijavljene kandidate na volitve v ŠS UP FM v letnik, v katerega je vpisan. Med vsemi kandidati v posameznem letniku lahko študent glasuje za toliko kandidatov, kolikor je razpisanih mest.

Razpisna mesta v ŠS UP FM

Razpisanih je 12 mest:

 • 2 mesti za 1. letnik dodiplomskega študija,
 • 2 mesti za 2. letnik dodiplomskega študija,
 • 2 mesti za 3. letnik dodiplomskega študija,
 • 3 mesta za absolvente dodiplomskega študija,
 • 3 mesta za študente podiplomskega študija.

V kolikor ne bo kandidatov za katero od zgoraj omenjenih mest, se mesto prepusti neizvoljenemu kandidatu z največjim številom glasov. V primeru, da za volitve ne kandidira zadostno število študentov, kot je določeno v pravilniku, se razpis za volitve ponovno objavi.

Kdaj, kje in kako se bodo volitve izvedle?

Volitve se bodo izvedle na sedežu UP FM v Kopru, v sredo, 31. 3. 2021 ali on-line. Volišče bo odprto od 9. ure do 17. ure. 

Odločitev glede izvedbe volitev bo določena v ponedeljek, 15. 3. 2021. Študenti bodo o tem obveščeni s strani Študentskega sveta UP FM po elektronski pošti in prek spletnih strani UP Fakultete za management.

Do kdaj lahko vložim kandidaturo in na kakšen način?

Rok za oddajo kandidature začne teči v soboto, 27. 2. 2021, in se izteče v petek, 5. 3. 2021.

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • e-poštni naslov,
 • telefonsko številko,
 • potrdilo o vpisu na UP FM v študijskem letu 2020/21,
 • mesto za katerega kandidat kandidira,
 • datum,
 • lastnoročni podpis kandidata,
 • soglasje za uporabo navedenih podatkov za namen obveščanja glede volitev in delovanja ŠS UP FM v primeru izvolitve.

Kandidatura mora biti poslana po priporočeni pošti na naslov:

Študentski svet UP FM
UP Fakulteta za management
Cankarjeva 5
6000 Koper

Poleg naslova mora biti na vidnem mestu kuverte napisano tudi:

»Za volilno komisijo ŠS UP FM – ne odpiraj!«

Volilna komisija ŠS UP FM v sestavi:

 • Martin Jordanov (predsednik),
 • Mirjana Kusić (članica),
 • Marija Kjimova (članica),
 • Tadej Flandija (namestnik predsednika),
 • Nik Rajterič (nadomestni član),
 • Hristijan Andrijevski (nadomestni član).

bo v ponedeljek, 8. 03. 2021  potrdila vložene kandidature.

Volilna komisija ŠS UP FM zavrže nepravočasno oddane kandidature, kandidate, ki so vložili nepopolne kandidature Volilna komisija ŠS UP FM pozove, da vloge dopolnijo v roku 2 koledarskih dni. V primeru, da kandidat kandidature ne dopolni, se kandidaturo zavrže, kot nepopolno.

Zoper sklep volilne komisije, s katerim je zavržena kandidatura je možna pritožba v roku 2 koledarskih dni po prejemu pritožbe. O pritožbi odloča Volilna komisija ŠS UP. Odločitev Volilne komisije ŠS UP je dokončna. Pritožbo se posreduje Volilni komisiji ŠS UP FM (na ss.up.fm@fm-kp.si - s pripisom za Volilno komisijo ŠS UP FM – NUJNO! ter Volilni komisiji ŠS UP (na naslov: studentski.svet@upr.si)- s pripisom za Volilno komisijo ŠS UP – NUJNO!

Več na tej povezavi.

 

Študentke in študenti, vabljeni k oddaji kandidatur!

26. februar 2021 | FM | Študenti

Družbena omrežja

Kazalo