Zagovor doktorske disertacije - Jan Frančeškin

27. 9. 2023 14.00 | Fakulteta za management, predavalnica 2

Zagovor doktorske disertacije

 

 

 

Jan Frančeškin

   

   bo zagovarjal doktorsko disertacijo
z naslovom

 

Ekonomska učinkovitost slovenskih hotelov v obdobju med 2000 in 2018

 

 Mentor: prof. dr. Štefan Bojnec

  Fakulteta za management ǀ 27. september 2023 ǀ ob 14.00 ǀ predavalnica P2 

 

VABLJENI!

 

O vsebini disertacije

»V Sloveniji je že tradicionalno več kot 50 odstotkov vseh prenočitev opravljenih v hotelih, kar jih postavlja na sam vrh prenočitvenih kapacitet. Namen doktorske disertacije je analizirati učinkovitost slovenskih hotelirskih podjetij v obdobju med letoma 2000 in 2018 ter vpliv lokacije, velikosti in letne odstotne stopnje rasti bruto domačega proizvoda na prebivalca Slovenije, Italije, Avstrije ter Nemčije na to, in sicer z namenom prikaza poglobljenega vpogleda v slovensko hotelsko dejavnost. Rezultati so pokazali, da so slovenska hotelirska podjetja na eni strani tehnično in čisto tehnično zelo učinkovita ter ekonomsko nekoliko manj na drugi strani. Prav tako so znotraj obravnavanega obdobja podjetja beležila upad v skupni faktorski produktivnosti, ki je bila predvsem posledica nezmožnosti implementacije novih produkcijskih tehnologij. Na drugi strani so zanimivo sliko podale tudi pojasnjevalne spremenljivke okolja poslovanja podjetij, znotraj katerih je predvsem izstopala lokacija. Nadaljnje raziskovanje omenjenega problema se lahko nanaša na številne dimenzije, kot so na primer velikost vzorca, obdobje, metodologija ter vključevanje dodatnih pojasnjevalnih spremenljivk.«

Disertacija je na vpogled v UP Univerzitetni knjižnici.

 

 

 

 

19. september 2023 | FM | Študenti

Družbena omrežja

Kazalo