Zagovor doktorske disertacije mag. Dušana Gošnika

21. 12. 2018 16.00 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B4

zagovor doktorske disertacije 

 

 

mag. Dušan Gošnik

   

   bo zagovarjal doktorsko disertacijo
z naslovom

 

MODEL MANAGEMENTA TEMELJNIH PROCESOV IN USPEŠNOST PODJETJA

 

 

 

Mentor: prof. dr. Klemen Kavčič

 

 

Koper ǀ 21. december 2018 ǀ ob 16. uri
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B4

 

VABLJENI!

 

 

O vsebini disertacije

V doktorski disertaciji smo zasnovali in preverili model vpliva med izbranimi dejavniki zunanjega okolja, strategijami podjetja do kupcev, dejavnostmi managementa temeljnih procesov in uspešnostjo podjetja. Dejavnosti managementa temeljnih procesov (planiranje, organiziranje, vodenje, nadziranje) smo obravnavali z interesnega in instrumentalnega vidika. V raziskavo smo vključili populacijo 3007 majhnih in srednjih podjetij v Sloveniji. Empirična raziskava je zasnovana na vzorcu 163 podjetij. Z modeliranjem strukturnih enačb smo raziskali, kako spremembe v okolju vplivajo na izbor strategije podjetja do kupcev in na uspešnost podjetja. Rezultati kažejo, da imajo kupci in dobavitelji statistično največji vpliv na izbor strategije podjetja do kupcev in da ima strategija diferenciacije pozitiven vpliv na uspešnost podjetja. Na uspešnost podjetja imajo v okviru dejavnosti managementa temeljnih procesov največji vpliv interesni vidiki planiranja, organiziranja in vodenja ter instrumentalni vidiki nadziranja. Uspešnost podjetij smo merili s finančnimi, operativnimi in celovitimi kazalniki.

Disertacija je na vpogled v fakultetni knjižnici (Cankarjeva 5, Koper).

 

4. december 2018 | FM

Družbena omrežja

Kazalo