Znanstveno posvetovanje: Organizacijsko prilagajanje in management v času epidemije Covid-19

11. 6. 2021 9.00 | Fakulteta za management, Koper, na daljavo

Znanstveno posvetovanje 

 

 

Društvo Slovenska Akademija za Management,

Ekonomska fakulteta ULFakulteta za organizacijske vede UM ter

Fakulteta za management Univerze na Primorskem 

organizirajo

17. znanstveno posvetovanje o managementu in organizaciji

"ORGANIZACIJSKO PRILAGAJANJE IN MANAGEMENT V ČASU EPIDEMIJE COVID-19"

 

VIRTUALNO | 11. junij 2021

 

V času epidemije Covid-19 se gospodarske, javne, vladne in nevladne združbe soočajo z novimi okoliščinami delovanja, ki zahtevajo hitro odločanje managementa in učinkovito organizacijsko prilagajanje. Zahteve, interesi in pričakovanja deležnikov se hitro spreminjajo predvsem v smeri zaostrovanja. Na eni strani je management postavljen pred izzive izpolnjevanja spreminjajočih se ukrepov ob epidemiji s strani regulatorjev, na drugi strani je stisnjen v primež trga, poleg tega pa se porajajo še novi izzivi pri organiziranju in ravnanju zaposlenih.

Posledično so združbe prisiljene v korenito organizacijsko prilagajanje. Te prilagoditve zahtevajo spremembe v planiranju, organizaciji, vodenju, kontroli zaposlenih. Razvijajo se nove oblike organizacije dela zaposlenih. Organizacijsko prilagajanje močno vpliva na motivacijo, odnose med zaposlenimi, komunikacijo, vodenje, procese odločanja, zadovoljstvo pri delu, pripadnost zaposlenih, zavzetost za delo ipd. Posledice ukrepov zaradi epidemije virusa Covid-19 se mnogotere – pojavljajo se na ravni zaposlenih, na ravni oddelkov, na ravni združb in širše družbe. Posledice so tako negativne kot pozitive, saj vsako obdobje spreminjanja predstavlja tudi obdobje priložnosti za organizacijski razvoj, inovacije in napredek.

Na tem posvetovanju se ukvarjamo z naslednjimi vprašanji:

 • kaj so ključni izzivi in dileme managementa z zornega kota izpolnjevanja zahtev različnih deležnikov,
 • kako management te dileme razrešuje,
 • kakšne organizacijske prilagoditve uveljavlja in
 • kakšne so posledice teh sprememb na ravni zaposlenih in združbe.

 

K sodelovanju z izmenjavo teoretičnih in praktičnih spoznanj vabimo avtorje prispevkov, ki preučujejo katero od naslednjih (ali sorodnih) tem:

 • Kako so se spremenile zahteve in interesi deležnikov ter kako management razrešuje konflikte interesov v času epidemije Covid-19;
 • Kako so se spremenili procesi strateškega, taktičnega in operativnega odločanja v času epidemije Covid-19;
 • Kako se je spremenila organizacija poslovnih procesov in nabavnih poti v času epidemije Covid-19; vpliv na management multinacionalnih podjetij;
 • Kako se je spremenila organizacija dela in usklajevanje zaposlenih; kakšne so nove inovativne (hibridne) rešitve organizacije dela;
 • Kako so spremembe vplivale na zadovoljstvo pri delu, zavzetost, motivacijo, nagrajevanje, spremljanje uspešnosti zaposlenih; spremembe na področju kadrovanja, usposabljanja in izobraževanja; zagotavljanje ravnotežja med službo in zasebnim življenjem;
 • Vpliv epidemije Covid-19 na digitalizacijo poslovanja, podpora IT rešitev in orodij managementu, delu na daljavo, usposabljanje zaposlenih in vodij;
 • Kako so podjetja zagotovila zaposlenim zdravje in varnost pri delu (fizično, psihično); .
 • Kako se je spremenilo vodenje in odnos med vodji in sledilci, kateri so novi pristopi k vodenju in vplivanju na zaposlene v smeri doseganja skupnih ciljev v času epidemije Covid-19; katere so ključne značilnosti vodenja v novih razmerah;
 • Izzivi pri komuniciranju z zaposlenimi, vloga komunikacije pri ohranjanju občutka povezanosti;
 • Izzivi organizacije in vodenja virtualnih in hibridnih timov;
 • Kakšne so nove prakse kriznega managementa v času epidemije Covid-19;
 • Kakšni izzivi so se pojavili pri managementu projektov in vodenju projektnih timov;
 • Kako se spreminja strateški management in komunikacija z deležniki v času epidemije Covid-19;
 • Katere skupine zaposlenih so marginalizirane, npr. ali so ženske zaradi šolanja otrok na daljavo zdaj v slabšem položaju;
 • Kako je prilagajanje na epidemijo Covid-19 vplivalo na ustvarjalnost in inovacije; kako spodbuditi ustvarjalnost pri delu na daljavo;
 • Vloga organizacijske kulture, vrednot, zaupanja, psihološke varnosti; katere so nove vrednote pri delu, ki jih razvijajo združbe v času epidemije Covid-19 in kako jih uveljavljajo;
 • Kako je prilagajanje na epidemijo Covid-19 vplivalo na procese managerske kontrole;
 • Kako vpliva epidemija Covid-19 na učinkovitost organizacije in uspešnost poslovanja; kratkoročno, dolgoročno; katere panoge so bolj odporne na spremembe zaradi epidemije Covid-19, katere manj;
 • Ilustracija poslovnih primerov, izzivov managementa in organizacijskega prilagajanja v času epidemije Covid-19; katere so ključne dileme in organizacijske rešitve.

Prispevki so lahko praktični, kot npr. prikaz inovativnih rešitev podjetij, ali povsem teoretični, kot npr. pregled mednarodnih raziskav v zadnjem obdobju. Zlasti so zaželeni prispevki, ki obravnavajo organizacijske probleme, izpostavljajo vlogo razmerij in predlagajo konkretne rešitve.

 

Za sodelovanje na posvetovanju zadostuje, da se pripravijo razširjeni povzetki do 1000 besed, ki bodo objavljeni v elektronski obliki zbornika na spletni strani posvetovanja. Povzetki naj vključujejo naslov povzetka, imena in priimke avtorjev, institucije, e-naslove avtorjev, jasno opredelitev problematike, namena, ciljev, raziskovalnega pristopa, predstavitev glavnih ugotovitev, prispevka k teoriji, uporabnosti za managerje ter do 5 ključnih besed.

Rok za oddajo razširjenih povzetkov (do 1000 besed) je podaljšan na 25. april 2021 na e-poštni naslov alesa-sasa.sitar@ef.uni-lj.si. Vsi razširjeni povzetki bodo recenzirani, zato bodo avtorji prejeli obvestilo o sprejetju ter predloge izboljšav do 7. maja 2021. Predstavitev razširjenega povzetka na posvetovanju je obvezna, sicer razširjeni povzetek ne bo objavljen v elektronski obliki zbornika posvetovanja. Vsi avtorji bodo vabljeni, da povzetke razširijo v prispevke in jih do 30. junija 2021 pošljejo v recenzijski postopek za objavo v posebni številki revije Izzivi managementu.  

Kotizacija za udeležbo na posvetovanju znaša 25 EUR (DDV je vključen v ceni). Člani Društva SAM in študentje so kotizacije oproščeni. Registracija na posvetovanje poteka preko e-pošte na naslov: rebeka.koncilja@ef.uni-lj.si

Rok za registracijo in plačilo je: 21.5.2021 (avtorji) in 1.6.2021 (ostali udeleženci).

Posvetovanje bo potekalo 11. junija 2021 v virtualni obliki. Povezavo na konferenco boste prejeli po elektronski pošti en teden pred posvetovanjem. V primeru vprašanj nas lahko kontaktirate na e-naslov alesa-sasa.sitar@ef.uni-lj.si

S strani UP Fakultete za management vam lahko na pomoč priskoči doc. dr. Dubravka Celinšek.

 

 


14. april 2021 | FM | Konference

Družbena omrežja

Kazalo