Delovno pravo

06-327  Delovno pravo

univerzitetni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein

  Vsebina

Namen predmeta

  • Temeljni namen predmeta je, da  študentje spoznajo in razumejo razsežnosti in kompleksnosti delovnega prava ter pravne okvire, temeljne pojme in institute delovnega prava. Študentje spoznajo celovitost pravnega položaja, pravic in obveznosti delavca in delodajalca. Poudarek je na individualnih delovnih razmerjih, kolektivna delovna razmerja so podana zgolj v temeljnih orisih. Namen predmeta je tudi, da študentje razumejo povezanost med pravnim podsistemom delovnega z drugimi pravnimi podsistemi, predvsem s korporacijskim pravom in pogodbenim pravom.

Vsebina

  • Zgodovinski in kulturni temelji delovnega  prava kot pravnega podsistema, njegove razsežnosti ter razmerje do drugih pravnih podsistemov. Interdisciplinarni vidiki delovnih  razmerij ter povezanost delovnega prava s pravom socialne varnosti in s kadrovskim managementom in industrijskimi razmerji.
  • Nastanek in razvoj delovnega prava. Ustavni in mednarodni temelji delovnega prava s posebnim poudarkom na evropskem pravu.
  • Pravna ureditev individualnih delovnih razmerij. Pogodba o zaposlitvi in razmejitev od ostalih oblik dela (avtorska pogodba, podjemna pogodba, študentsko delo, pogodba o poslovnem sodelovanju ipd).
  • Posebnosti pogodb o zaposlitvi (pogodba o zaposlitvi za določen čas, pogodba o zagotavljanju delavcev drugemu uporabniku, pogodba zaradi opravljanja javnih del, pogodba o zaposlitvi s skrajšanim delovnim časom, pogodba za opravljanje dela na domu, pogodba s poslovodnimi osebami, prokuristi in vodilnimi delavci.
  • Pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja: opravljanje dela/zagotavljanje dela; obveščanje; varne delovne razmere in varstvo delavčeve osebnosti; plačilo za delo; delovni čas, nočno delo, odmori in počitki; letni dopust in druge odsotnosti z dela; obveznost opravljanja drugega dela; varstvo nekaterih kategorij delavcev.
  • Kršitve pravic in obveznosti iz delovnega razmerja. Disciplinska odgovornost in odškodninska odgovornost. Uveljavljanje in varstvo pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi (redna odpoved, izredna odpoved, drugo). Sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin.
  • Pravna ureditev kolektivnih delovnih razmerij:  sindikalna svoboda, pravica do stavke. Kolektivna pogajanja in sklepanje kolektivnih pogodb, pomen kolektivnih pogodb. Delavska participacija (sodelovanje delavcev pri upravljanju, udeležba delavcev pri dobičku, delavci kot so-latniki podjetja).
  • Digitalizacija delovnega prava: vpliv tehnologije na prihodnost delovnega prava ter nove oblike dela.

 

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo