Doktorski seminar

70-007  Doktorski seminar

doktorski študijski program 3. stopnje Management

  Vsebina

Fakulteta vsako leto razpiše doktorske seminarje odvisno od izbranih doktorskih tem in področja raziskovanja. Prilagojeni so študentovi ožji usmeritvi ali temi doktorske disertacije in so namenjeni vključevanju najnovejših raziskovalnih spoznanj in aktualnih problemov v okviru specifike raziskovalnega področja, s katerim se študent ukvarja. Izvajajo se kot seminarji za majhne skupine študentov iste usmeritve ali kot individualno delo s študenti.

Obseg ECTS: 15 – od 375 do 450 ur dela študenta

Način dela: 45 ur v obliki kontaktnih ur individualnih in skupinskih srečanj študentov in mentorjev in individualnega dela študenta, število kontaktnih ur se prilagodi številu študentov skladno z navodili za izvajanje izrednega študija na UP

Objava: posamezen seminar se prehodno razpiše – srečanja pa se objavijo v urniku, zadnje srečanje oz. več srečanj, ki so namenjena predstavitvi tekočega dela študenta se javno objavi, povabijo se vsi zainteresirani doktorski študenti in visokošolski učitelji univerze

Cilji: Doktorski seminar je namenjen pregledu teoretičnih pogledov in problemov/vprašanj ter objavljenih študij na specifično tematiko oz področje raziskovanja študenta. Študent pridobi podroben in poglobljen pregled literature ter razvije kritičen odnos do teorije in raziskav na področju doktorske teme. Seminar navadno vključuje branje literature (ali povzetke oz. sinteze) poglobljeno proučevanje več znanstvenih dognanj in empiričnih del. Študent razvije kritičen pogled na trenutne raziskave, literaturo in novosti s področja proučevanja ter vpogled v akademski diskurz.

Študijski rezultati:

  • Voden in usmerjen pregled ustrezne literature in ustvarjanje primernega konceptualnega okvira,
  • Premišljen, jasen in sistematičen obris teoretskega dela predvidene disertacije,
  • Učinkovito in uspešno oblkikovanje raziskovalnih konceptov in ustreznih teoretičnih in metodoloških vprašanj,
  • Razvoj kritičnega pogleda na raziskovalne ideje s posebno pozornostjo na teoretični in metodološki strogosti in realnosti, in
  • Razvoj izvirnega raziskovalnega prispevka.

Študent bo pri seminarju delal na izbrani temi disertacije in iskanju in pregledu ustrezne ter pregledu lastnega raziskovalnega dela, predstavitve in zabeležk. Organizirane oblike dela so namenjene za razpravo in kritičen pogled objavljene literature in raziskovalnih ugotovitev, nekaj srečanj je namenjenih za izmenjavo idej, vprašanj, konceptov ali modelov z drugimi študenti.

Obveznost študenta: Študent bo ob koncu seminarja oddal opisno bibliografijo in pregled literature ter delovni osnutek teoretičnega okvira disertacije v obliki eseja v obsegu cca. 10.000 besed. Pozitivna ocena eseja je pogoj za javno predstavitev na razpisanem srečanju kjer študenti predstavijo svoje tekoče delo, ki so ga zajeli v eseju, izpostavijo dileme, kritičen pristop do literature in raziskav ter argumentirajo svoje teoretične predpostavke in pričakujejo povratne informacije in razpravo od vrstnikov.

Prisotnost študentov na vseh srečanjih je obvezna.

Oba pozitivno ocenjena dela sta pogoj za uspešno opravljeno obveznost in vpis ocene (opravil) in vpis 15 ECTS v indeks. Študent se za vpis ocene v indeks prijavi na razpisan izpitni rok pri predmetu.

Izvedba v študijskem letu: Izvedejo se 3 srečanja po 4 šolske ure, nosilci srečanj so mentorji s področij doktoriranja vpisanih kandidatov. Četrto skupno srečanje (lahko jih je več), ko potekaj javna predstavitev, je organizirano ob koncu semestra, pričakuje se prisotnost vseh doktorskih kandidatov in mentorjev ter izvajalcev seminarjev pa tudi širše strokovne javnosti.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo