Ekonomika podjetja

05-317  Ekonomika podjetja

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Štefan Bojnec, prof. dr. Žiga Čepar

  Vsebina

Namen predmeta

  • Namen predmeta je posredovati študentom temeljna znanja iz ekonomike podjetja in sicer tako, da jih lahko povezujejo ter nadgrajujejo z drugimi ekonomskimi znanji s področja študijskega programa. Ekonomika podjetja je torej osnova za spoznavanje ekonomskih zakonitosti znotraj podjetja, poznavanje teh zakonitosti pa je bodočim diplomantom potrebno pri sprejemanju poslovnih odločitev.

Vsebina

  • Gospodarjenje in ekonomika podjetja.
  • Uporaba teorije stroškov v ekonomiki podjetja in obvladovanje stroškov pri poslovanju podjetja.
  • Analiza ponudbe in povpraševanja v okviru poglobljene analize elastičnosti povpraševanja in ponudbe.
  • Analiza kritične točke gospodarnosti.
  • Tržne strukture in obnašanje podjetja (popolna konkurenca, monopol in monopolistična konkurenca).
  • Kalkulacije stroškovne cene.
  • Analiza uspešnosti poslovanja podjetja (kazalniki poslovanja, ABC postopek).
  • Pomen potrebnih naložb v obratna sredstva za poslovanje podjetja ter uporabnost enodobnih naložbenih izračunov v podjetju.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo