Gospodarsko pravo

06-315  Gospodarsko pravo

univerzitetni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein

  Vsebina

Namen predmeta

  • Namen predmeta je, da študentje spoznajo in razumejo pravne okvire, temeljne pojme in institute korporacijskega prava (prava družb) in prava gospodarskih poslov. Študentje se zavedajo celovitosti pravnega položaja, pravic in obveznosti gospodarskih subjektov na trgu tre pridobijo temeljna znanja za ustanavljanje gospodarskih subjektov ter za sklepanje/ oblikovanje pravnih poslov.

Vsebina

  • Gospodarsko pravo: temeljni pojmi gospodarskega prava (gospodarski subjekti, gospodarske pogodbe); pravo intelektualne lastnine; konkurenčno pravo; pravni viri gospodarskega prava; institucije gospodarskega prava (nacionalne, evropske, mednarodne).
  • Pravo družb: opredelitev in razvrstitev gospodarskih družb; statusne značilnosti gospodarskih družb; ustanovitev gospodarskih družb; sodni register; poslovni register; portal e-vem; portal AJPES.  Temeljne značilnosti pravnih oblik za opravljanje gospodarske dejavnosti (s.p., d.o.o., d.d.). Poslovodenje in zastopanje gospodarskih družb. Prenehanje gospodarskih družb.
  • Gospodarski posli: temeljne značilnosti gospodarskih poslov (pogodb) in njihova ureditev; sklepanje gospodarskih poslov (ponudba in akcept); posebnosti pri sklepanju gospodarskih pogodb (pogajanja, tender, licitacija, due dilligence, skrbni pregled); posebnosti mednarodnih gospodarskih poslov (viri prava, merodajno pravo, sui generis narava gospodarskih poslov in kompleksnost poslov).
  • Načini utrditve obveznosti in zavarovanje plačil pri gospodarskih pogodbah (avans, ara, pogodbena kazen, zastavna pravica, poroštvo, dokumentarni akreditiv, bančna garancija).
  • Cesija, pobotanje in asignacija pri gospodarskih poslih.
  • Posamezni gospodarski posli: prodajna pogodba, zakupna pogodba, komisijska pogodba, posredniška pogodba, agencijska pogodba, pogodba o delu, špedicijska pogodba, skladiščna pogodba, gradbena pogodba, licenčna pogodba, moderni tipi pogodb.
  • Reševanje gospodarskih sporov z arbitražo ali mediacijo. Reševanje mednarodnih gospodarskih sporov.

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo