Izbrane teme iz etike, politike in filozofije managementa

70-119  Izbrane teme iz etike, politike in filozofije managementa

doktorski študijski program 3. stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Andreja Pegan

  Vsebina

Vsebina:

I.Uvod: Temeljni pojmi – management, etika, politika, politike, filozofija, posebej »praktična filozofija«, znanost, posebej »družboslovje«, znanost (science) in znanje (knowledge). Metodologija/e: hermenevtika, »praktična filozofija« (Aristotelovsko razumljena): metodično razlikovanja med spraševanjem in problematiziranjem. Skupinsko hermenevtično proučevanje temeljnih tekstov navedenega področja (branje in interpretiranje dveh ključnih tekstov stavek za stavkom), primerjalna analiza teorij in konkretnih položajev v dobi globalizacije, razprava ter spodbujanje k problematiziranju obravnavanega v luči sodobnih etičnih dilem.

II. Ključne teme:

 • Management in filozofija-management in politika, politike
 • Management in upravljanje, vladanje
 • Management in družba, družbeno
 • Management, delo (poiein), delovanje (praxis) in etika
 • Zgodovina managementa
 • Problematika kritičnega managementa
 • Problem etike, politike in družboslovja sploh v kontekstu managementa
 • Razlike med družboslovjem in humanistiko
 • Problem kapitalizma, post-kapitalizma, globalizacije in post-socializma v luči managementa
 • Sodobna »kriza« in etične dimenzije nastalega položaja

III. Refleksija ključnih tem:

 • Etičnost in neetičnost sodobnega managementa
 • Problem morale in etike v historični perspektivi
 • Zgodovina managementa v filozofski in socialni luči
 • Filozofija managementa v razmerju do filozofije, etike in politike
 • Obravnava konkretnih primerov managementa kot »politike« (politics) in managementa kot »politik« (policies)
 • Management ne-filozofije ali management znanja (knowledge) in etični problem XX. stoletja
 • Problem etike v dobi globalizacije

IV. Sklep:

 • Razlikovanja: mnenje, mišljenje, razumevanje in razsojanje
 • Mišljenje in razumevanje praktičnost razumevanja, problem etike in delovanja
 • Znane in mišljenje: kaj je kaj?
 • Uporabnost znanja (knowledge) in etičnost pri odločanju
 • Razsojanje v razmerju do mišljenja in razumevanja
 • Razsojanje in etičnost in odgovornost v sodobnem svetu in v managementu posebej

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo