Izbrane teme iz managementa kadrov, vodenja in pogajanj

70-011  Izbrane teme iz managementa kadrov, vodenja in pogajanj

doktorski študijski program 3. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Ana Arzenšek

  Vsebina

Kadrovski management

  • Proučevanje odnosa med strateško in operativno ravnijo planiranja, pridobivanja in razvoja kadrov.
  • Opredeljevanje sistemskih in individualnih vidikov razvoja kadrov v organizaciji.
  • Utemeljevanje vloge in pomena, podobnosti in razlike med operativnimi dnevnimi in letnimi razvojnimi razgovori.

Vodenje

  • Kritična presoja različnih strategij vodenja na katere vplivajo različni socialni, kulturni in ekonomski dejavniki.
  • Proučevanje in raziskovanje prednosti in pomanjkljivosti posameznih slogov vodenja.
  • Proučevanje in študij vodenja, kot  kategorije, ki ji je zaradi ključnih vplivov na organizacijsko kulturo in klimo v podjetjih, potrebno namenjati ustrezno pozornost.

Pogajanja

  • Študij zakonitosti posameznikovega vedenja na podlagi katerih lahko izdelamo različne pogajalske taktike.
  • Spoznavanje temeljnih zakonitosti uspešnih in učinkovitih pogajalskih taktik.
  • Kritična presoja različnih metod pogajanj.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo