Korporativno in delovno pravo

06-014  Korporativno in delovno pravo

univerzitetni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Danila Djokić

  Vsebina

  • Uvod: Opredelitev korporacijskega prava, razvoj in viri
  • Podjetnik in osebne družbe
  • Družba z omejeno odgovornostjo
  • Delniška družba
  • Zgodovinski in kulturni temelji delovnega prava kot pravnega podsistema, njegove razsežnosti ter razmerje do drugih pravnih podsistemov. Interdisciplinarni vidiki delovnih razmerij ter povezanost delovnega prava s pravom socialne varnosti in s kadrovskim managementom in industrijskimi razmerji
  • Nastanek in razvoj delovnega prava. Ustavni in mednarodni temelji delovnega prava s posebnim poudarkom na evropskem pravu
  • Pravna ureditev individualnih delovnih razmerij
  • Pravna ureditev kolektivnih delovnih razmerij

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo