Mikroekonomija - 3

65-001  Mikroekonomija - 3

magistrski študijski program 2. stopnje Ekonomija in finance

Nosilec: prof. dr. Žiga Čepar, izr. prof. dr. Aljaž Ule

  Vsebina

  • Vedenje potrošnika (preference, koristnost, povpraševanje, dualnost v teoriji potrošnje, potrošnikova blaginja, potrošnikov presežek, modeli potrošnikove izbire, modeli izbire vključno z modelom medčasovne izbire, probelm agregiranja – od individualne izbire do agregatnega povpraševanja).
  • Vedenje ponudnika (produkcijska funkcija – tehnologija/proizvodni dejavniki – izpeljava produkcijske funkcije iz povpraševanja po proizvodnih dejavnikih -  maksimizacija profita in lastnosti funkcije profita, minimizacija stroškov in lastnosti funkcije stroškov, vstop in izstop ponudnika na trg v luči kratkega in dolgega časovnega obdobja, vpliv davkov in subvencij na vedenje ponudnika).
  • Tržna konkurenca in tržno ravnotežje (Pareto učinkovitost tržnega ravnotežja, porazdelitev davčnega bremena med potrošnika in ponudnika, primerjalna statična analiza, analiza modelo vdržavne regulacije trgov).
  • Mednarodna trgovina (neoklasična teorija, Ricardov model / Dornbusch – Fischer – Samuelson model / Heckscher – Ohlin – Samuelson model, Rybczynski teorem, Heckscher-Ohlin teorem, Stolper-Samuelson teorem, empirična verifikacija modelov in teoremov, nove teorije mednarodne trgovine – vloga ekonomij obsega, vloga nepopolne konkurence).
  • Monopol (vrste monopolov, monopol in družbena blaginja, državno reguliranje monopolov, davki in subvencije, diskriminiranje in segmentiranje trga, cenovne strategije).
  • Oligopol (strateška interakcija med podjetji, Curnotov model, rešitev problema v primeru n-simetričnih podjetij, neučinkovitost oligopolov, cenovne strategije, Bertrandov model, Stackelbergov model, oblikovanje kartelov, primerjalna analiza modelov oligopolov).
  • Nepopolnosti trgov, javne dobrine, nepopolne informacije, eksternalije (nepopolna alokacija resursov, Samuelsonova enačba, Lindhalovo ravnotežje, Coasov teorem, Pigujev davek na emisije, asimetričnost informacij – primer zavarovalništva).
  • Odločanje v razmerah negotovosti (paradoks odločanja v pogojih negotovosti, primeri strateškega odločanja v pogojihnegotovosti, povpraševanje po zavarovanju, povpraševanje po tveganem in netveganem premoženju, optimalni portfoiljo investicij)

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo