Osnove statistike

06-306  Osnove statistike

univerzitetni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Rok Strašek, prof. dr. Ajda Fošner

  Vsebina

Namen predmeta

 • Namen predmeta je študente seznaniti z osnovami statističnega raziskovanja ter jih usposobiti za samostojno opravljanje osnovnih statističnih analiz.


Vsebina

 • Opredelitev temeljnih pojmov statistične analize ter pomen statistike v informacijski družbi.
 • Potek statističnega proučevanja (značilnosti in načini zbiranja primarnih podatkov).
 • Pomen in uporabnost sekundarnih podatkov ter predstavitev izbranih podatkovnih virov.
 • Relativna števila: vrste relativnih števil (strukture, koeficienti, enostavni in skupinski indeksi) in izračun, grafično prikazovanje, uporabnost v praksi.
 • Frekvenčna porazdelitev, ranžirna vrsta in kvantili.
 • Normalna porazdelitev, njene lastnosti in uporaba.
 • Mere srednjih vrednosti.
 • Mere variabilnosti in koncentracije.
 • Korelacijska in regresijska analiza.
 • Analiza časovnih vrst (enostavni kazalci dinamike, linearni trend in izvedene časovne vrste).

 

 

 

 


 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo