Pravna ureditev javnega sektorja – izbrane teme

63-111  Pravna ureditev javnega sektorja – izbrane teme

magistrski študijski program 2. stopnje Pravo za management

Nosilec: prof. dr. Tatjana Horvat, izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal

  Vsebina

Namen predmeta

Namen predmeta je razviti temeljna znanja o pravnih oblikah in statusnih značilnostih pravnih oseb javnega prava. V ospredju bo tudi sistem financiranja javnega sektorja in prepoznavanje vseh prednosti in slabosti dolgov, presežkov, primanjkljajev in drugih javno-finančnih kategorij.
 
Vsebina

1. del: Statusni del gospodarskih družb in oseb javnega prava

  • Tipologija pravnih oseb v pravu (ustanove in korporacije, javne in zasebne ter na pridobitne in nepridobitne). Statusno pravna in premoženjskopravna vprašanja oseb javnega in zasebnega prava; Upravljanje, Pravni položaj in pooblastila managerjev

2. del: Statusno pravo oseb javnega prava

  • Javna služba, javni interes, javni podjem, Javno-zasebno partnerstvo

3. del: Statusno pravo in upravljanje na področju zdravstva

4. del: Primerjalni pregled upravljanja javnega in zasebnega sektorja

  • Pregled različnih model upravljanja, ki so se razvili po svetu (EU, ZDA) in razprava o konvergenci teh modelov.

5. del: Pravna ureditev računovodenja, financiranja, revidiranja in poslovanja v javnem sektorju

  • primer občine in javnega zavoda iz šolstva ali zdravstva

6. del: Notranji in zunanji nadzor javnih financ

7. del: Pravna ureditev blagajn in pomembnejših dokumentov javnega financiranja in mednarodna primerjava

  • državni proračun, proračuni občin, pokojninska in zdravstvena blagajna, finančni načrti, letno poročilo in drugi dokumenti

8. del: Javnofinančni prihodki in odhodki; javnofinančni primanjkljaj in javni dolg

 

 

 


 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo