Pravna ureditev socialnih sistemov

63-108  Pravna ureditev socialnih sistemov

magistrski študijski program 2. stopnje Pravo za management

Nosilec: doc. dr. Katarina Krapež

  Vsebina

Namen predmeta

Študentje identificirajo tveganja in prepoznajo priložnosti na področju socialnega zavarovanja in varstva na individuani in kolektivni ravni.  Študentje argumetirajo ustreznost državnih socialnih strategij na področju zaposlovanja, zdravstva, pokojninskega in strševskega varstva. Študentje analizirajo zakonodajo in sodne odločbe ter oblikujejo enostavne zahtevke v zvezi s pravicami iz socialnega zavarovanja.

Vsebina

  • Globalizacija in spreminjanje sistemov socialne varnosti.
  • Vloga managementa organizacije pri zagotavljanju ustrezne ravni socialne varnosti zaposlenih.
  • Vloga države in institucij civilne družbe pri razvijanju ustavne vrednote »socialne države«.
  • Sodobni izivi urejanja trga dela in uravnavanja brezposelnosti.
  • Reformiranje zdravstvenega varstva in zdravstvena  zavarovanja v svetu in v Sloveniji.
  • Dolgožive družbe – izzivi 21.  stoletja.
  • Sodobni primeri dobrih praks na področju starševskega in družinskega varstva.
  • Vzdržni in učinkoviti sistemi socialnega varstva – primerjava na globalni ravni.

 

 

 


 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo