Pravni sistemi

06-309  Pravni sistemi

univerzitetni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Danila Djokić

  Vsebina

Namen predmeta

Namen predmeta je, da študentje spoznajo temeljne pravne ureditve in temeljne pravne institute v SI, EU in v mednarodnem prostoru; razlikujejo med pravnimi panogami, njihovimi temeljnimi  značilnostmi, pomenu in posledicami; razumejo  temelje pravnega reda in sistema; pomen pravnih virov in hierarhijo pravnih virov; pomen in smisel pravnih oseb in gospodarskih družb; pomen mednarodnega in evropskega prava za slovenski pravni red; razumejo pomen ustavne ureditve posameznih držav in organiziranost države na lokalni ravni in na državni ravni ter osnove obveznostnih razmerij.

Vsebina

  • Sistemizacija prava – temeljne  razvrstitve: kontinentalno pravo-common law; javno pravo – zasebno pravo; materialno pravo-procesno pravo; mednarodno pravo-državno pravo.
  • Vpogled v različne pravne sisteme, obravnavanje njihovih temeljnih razlik in značilnosti.
  • Pravni subjekti: značilnosti pravnih in fizičnih oseb, pravne in poslovne sposobnosti pravnih subjektov in sistematizacija pravnih oseb.
  • Pravni viri, njihove značilnosti, vrste in delitev: struktura; zakon, podzakonski viri, običaj, etika, morala.
  • Pravne panoge in njihove temeljne značilnosti s poudarkom na dveh skupinah: ustavnega in upravnega ter pravu EU; pogodbenega in gospodarskega prava v okviru civilnega prava.
  • Ustavno pravo, pravo EU in upravno pravo. Pojem in pomen ustavnega prava. Pravo EU in njegova implementacija v pravni red države. Administrativne institucije in njihove pristojnosti na lokalni in državni ravni.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo