Pravni vidiki managementa

60-003  Pravni vidiki managementa

magistrski študijski program 2. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal

  Vsebina

  • Tipologija oseb v pravu
  • Statusno pravna in premoženjskopravna vprašanja oseb javnega in zasebnega prava
  • Obravnava nekaterih gospodarskih družb, na primer delniška družba in družba z omejeno odgovornostjo (notranja premoženjsko pravna razmerja)
  • Upravljanje v osebah javnega in osebah zasebnega prava
  • Ustavni temelji sprejemanja odločitev o vodenju in upravljanju v organizacijah, vrste ustavnih norm, varstvo nosilcev različnih interesov v organizacijah pred ustavnimi sodišči
  • Pravni položaj managerjev v okviru statusnega prava in pravni položaj managerjev kot zaposlenih oseb po pravilih delovnega prava
  • Pooblastila managerjev v pravnem prometu
  • Pooblastila managerjev pri vodenju dela zaposlenih
  • Pooblastila managerjev pri nadzoru dela zaposlenih, odgovornost managerjev

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo