Pravni vidiki managementa - izbrane teme

70-015  Pravni vidiki managementa - izbrane teme

doktorski študijski program 3. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal

  Vsebina

  • Splošna tema študija je analiza ustavnih in mednarodno pravnih temeljev pravnega urejanja pravnih razmerij med organi v korporacijah in ustanovah ter med delodajalci in zaposlenimi v zasebnem in javnem sektorju. V povezanosti z analizo doktrine in sodne prakse študij obravnava načela in pravna pravila korporacijskih ter individualnih in kolektivnih delovnih razmerij ter metode njihove uporabe pri preverjanju ustreznosti pravne ureditve in njenega izvajanja v praksi.
  • Izbrana ožja tema poglobljenega študija s področja delovnih razmerij je obravnavanje pravnih orodij za preprečevanje in odpravljanje interesnih in pravnih sporov med zaposlenimi in delodajalci.
  • Obravnavanje pravnih orodij za poslovodenja v javnem sektorju (sistem plač, napredovanja).
  • Temeljne značilnosti korporacijskega odločanja v post-tranzicijskih korporacijah , odločanje ter delovanje najbolj razvitih korporacij EU, ZDA in drugih najbolj razvitih ureditvah sveta. Varstvo malih delničarjev s korporacijskega, institucionalnega in razvojnega vidika.
  • Pravni vidiki inovativnosti ter vprašanje alokacije pravic in dolžnosti med sodelujočimi v inovacijskem procesu. Vprašanje imetništva rezultatov ter nagrajevanja zaposlenih za inovacijske dosežke.
  • Procesi poenotenja pravil mednarodnega gospodarskega prava in njihov pomenom pri odločanju in vodenju gospodarskih družb, zlasti s področja mednarodne prodaje blaga, industrijske lastnine in arbitražnega reševanja sporov.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo