Pravni vidiki poslovodenja

63-107  Pravni vidiki poslovodenja

magistrski študijski program 2. stopnje Pravo za management

Nosilec: izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein, izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal

  Vsebina

Namen predmeta

Namen predmeta je usposobiti študente za uporabo in razumevanje temeljih korporacijsko-pravnih in delovno-pravnih institutov managementa  gospodarskih družb. Poudarek je tudi na osnovah sklepanja pogodb.

Vsebina

Tipologija oseb v pravu in njihove statusne značilnosti

 • razvrstitev pravnih oseb na ustanove in korporacije, javne in zasebne ter na pridobitne in nepridobitne
 • pravni viri, pravni status in statusne sestavine gospodarskih družb, zadrug, ustanov, društev in drugih oseb zasebnega prava (premoženje, odgovornost, firma sedež, dejavnost, zastopniki)
 • pravni viri, pravni status in statusne sestavine oseb javnega prava (javni zavodi, javna podjetja, javni skladi, javne agencije)
 • pooblastila managerjev v pravnem prometu

Upravljanje v osebah javnega in osebah zasebnega prava

 • pravni položaj managerjev v okviru statusnega prava (javnega, zasebnega)
 • pravni položaj managerjev kot zaposlenih oseb po pravilih delovnega prava (javne organizacije, zasebne organizacije)

Tipologija delovnih razmerij in pravni viri zanje

 • Individualna in kolektivna delovna razmerja, pomen kolektivnih pogodb kot pravnega vira

Pooblastila managerjev pri vodenju zaposlenih – pravice in odgovornosti delavcev v organizaciji

 • sklenitev pogodbe o zaposlitvi, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja
 • fleksibilnost delovnih razmerij
 • direktivna in disciplinska oblast delodajalca
 • odgovornost managerjev
 • prenehanje pogodbe o zaposlitvi
 • pristojnosti in vloga delavskih predstavništev (sindikati, sveti delavcev)

Pravna narava poslov in vrste pogodb za organizacije

 • načini sklepanja poslov za podjetja in organizacije
 • vrste pogodb in njihove temeljne značilnosti

 

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo