Pravo managementa kadrov

63-109  Pravo managementa kadrov

magistrski študijski program 2. stopnje Pravo za management

Nosilec: izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein

  Vsebina

Namen predmeta

Namen predmeta je študente usposobiti za pravno podprto odločanje na področju vodenja in upravljanja zaposlenih v organizaciji. Študentje so sposobni identificirati pravna tveganja v organizaciji na področju kadrov ter zasnovati strategijo zaposlovanja in zunanjega izvajanja dejavnosti.

Vsebina

  • Pravni temelji managementa kadrov v zasebnopravnih in javnopravnih organizacijskih oblikah.
  • Vloga managerjev pri odločanju o zaposlovanju in sklepanju civilnih delovnopravnih pogodb.
  • Pravna ureditev vloge managerjev pri pravnem urejanju plač in drugih delovnih pogojev.
  • Pravna ureditev položaja managerjev pri odločanju o posamičnih pravicah, obveznostih in odgovornostih zaposlenih v zasebnem sektorju/javnih uslužbencev.
  • Pravna ureditev vloge managerjev v postopkih varstva pravic delavcev v zasebnem sektorju/ javnih uslužbencev.
  • Vloga managementa v okviru kolektivnih delovnih razmerji.
  • Vloga digitalizacije na področju kadrovskega managementa.
  • Management novih oblik dela.
  • Vloga managementa pri delovnih sporih: sodno in alternativno reševanje.

 

 

 


 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo