Razumevanje globalizacije: management in kriza

06-037  Razumevanje globalizacije: management in kriza

univerzitetni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Tonči Ante Kuzmanić

  Vsebina

  • Uvod: definiranje temeljnih pojmov: globalizacija, kriza, problemi političnega odločanja, vojna…
  • Umestitev managementa v globalne kontekste krize
  • Oris razvoja po Drugi svetovni vojni iz perspektive globalizacije
  • Osnove razumevanja najnovejšo finančne krize in njene posledice
  • Tematizacija problematike razmerij: Kina, Indija, Brazil, na eni in pa ZDA ter Evropa na drugi s posebnim poudarkom na produktivnosti enih in kriznosti drugih
  • Poskus iskanja možnosti za izhod iz zagat globalizacije in kriznosti
  • Sintetični pogled na večplastnost krize in medsebojno odvisnost kriznih globalnih faktorjev (politika, družba, kultura, ekonomija, management)

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo