Reševanje sporov

63-104  Reševanje sporov

magistrski študijski program 2. stopnje Pravo za management

Nosilec: izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein

  Vsebina

Namen predmeta

Predmet predstavlja različne načine in postopke reševanja sporov preko pravnih razsodišč in sodišč na  področju civilnega, avtorskega,  gospodarskega, upravnega in delovnega prava, in sicer na nacionalni in mednarodni ravni. Poleg tega obravnava tudi pravne možnosti za mirno reševanje pogodbenih razmerij. Študenti se na osnovni ravni spoznajo tudi z nekaterimi instituti procesnega prava.

Vsebina

Načini reševanja spornih razmerij

 • sporazumno reševanje sporov
 • poravnava
 • mediacija in konciliacija
 • arbitražno reševanje sporov
 • sodno reševanje sporov v Republiki Sloveniji

Sporazumno (mirno)  reševanje sporov

 • temeljna načela obligacijskega prava in njihov pomen
 • poravnava
 • pojem in pomen poravnave
 • vrste poravnav in možnosti poravnav v različnih pravnih panogah

Mediacija

 • pojem in razumevanje mediacije
 • temeljna načela mediacije
 • vrste mediacij glede na vrste spora, oziroma pogodb

Arbitraža

 • arbitražni sporazum
 • vrste arbitraž
 • arbitražni postopek
 • kompetenca o kompetenci
 • arbitraža na mednarodni ravni in slovenski pravni ureditvi
 • pravna sredstva strank -Priznanje in izvršitev arbitražnih odločb

Sodno reševanje sporov – Sodni sistem

 • sodni sistem Republike Slovenije in njegove značilnosti
 • vrste sodišč in njihove pristojnosti
 • vrste sodnih postopkov in procesnih zakonov
 • temeljni udeleženci postopka po posameznih vrstah sporov
 • vrste pravnih sredstev v postopkih in njihove temeljne značilnosti

 

 

 


 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo